Bacheloroppgave i biologisk kjemi (BIOBAC)

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet. Samtidig gir bacheloroppgaven studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Oppgaven utføres normalt i siste semester av studiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIOBAC

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Bacheloroppgaver kan ha forskjellige former. De fleste oppgaver baserer seg på eksperimentelt arbeid, mens noen oppgaver kan være mer teoretiske. Kandidaten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Den praktiske delen av oppgaven gjennomføres i et av forskningslaboratoriene ved UiS, eller institutter i regionen som UiS samarbeider med, f.eks. Nofima, NORCE, SUS eller NIBIO. Mange oppgaver vil ligge innen området molekylærbiologi og biokjemi i mikroorganismer, planter, fisk eller mammalske celler.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte: - Kan jobbe selvstendig i et kjemisk og molekylærbiologisk laboratorium - Kan beskrive en oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen kjemi og biologi - Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid og vitenskapelig rapportering - Kjenner til og kan begrunne arbeidsmetoder innen kjemi og molekylærbiologi - Kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid - Er klar over den etiske standarden som skal anvendes i forskning og rapportering.

Forkunnskapskrav

BIO100 Cellebiologi, KJE150 Generell kjemi

Viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven (Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet | Universitetet i Stavanger (uis.no) for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Obligatorisk studieteknikk- og arbeidsmetodekurs skal være gjennomført og bestått før man kan ta ut bacheloroppgaven.

Av følgende emner, må totalt 30 studiepoeng være bestått:

  • BIO100 Cellebiologi
  • KJE150 Generell kjemi
  • Enten: BIO200 Biokjemi eller BIO210 Bioteknologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 4 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat kun har ett forsøk på oppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4.Her er lenke til informasjon og regler om oppgaveskriving. Bacheloroppgaven kan leveres som selvstendig arbeid av en kandidat, eller delt arbeid mellom to kandidater. Det blir kun gitt en karaktervurdering for hver oppgave. Trekkfrist er 1. april.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cathrine Lillo

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Studenten vil bli veiledet i laboratoriet av aktive forskere. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. For alle studenter gjelder at det skal være maksimalt 4 måneder fra uttak til innlevering.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Utvidet bacheloroppgave i biologisk kjemi (BIOLBAC_1) 20

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto