Organisasjon og ledelse for barnehagelærere (BLU310)

Organisasjon og ledelse for barnehagelærere er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene pedagogikk, samfunnsfag og drama.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BLU310

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet vektlegges barnehagelæreren sitt ledelsesansvar overfor medarbeidere samt det medansvaret barnehagelæreren har for å lede barnehagen som organisasjon. Gjennom fordypningen skal studentene tilegne seg bred og relevant kunnskap om ledelse, organisasjonsformer og utviklings- endringsarbeid i barnehagen. Emnet gir innsikt i endringer i barnehagens organisatoriske oppbygging og ledelse i barnehagen. Studentene får også økt innsikt i de styringsdokumentene som regulerer barnehagens virksomhet. Videre legges det opp til praktisk-metodisk arbeid med fordypningens temaer. Emnet gir et godt grunnlag til videre masterstudier og etter- og videreutdanning ved UiS eller andre studiesteder, inkludert profilen Profesjon og ledelse i masteren i Barnehagevitenskap ved UiS.

Sentrale temaer i fordypningen er:

 • Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling
 • Barnehagelæreryrket som profesjon og profesjonell identitetsutvikling
 • Selvledelse, teamledelse og ledelse som et relasjonelt forhold
 • Makt og etiske aspekter ved ledelse
 • Ledelse, likestilling og kjønn
 • Veiledning og pedagogisk refleksjon
 • Psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering
 • Organisasjonskultur og læringskultur
 • Endringsledelse, implementering og barnehagen som lærende organisasjon
 • Forumteater som metode i holdningsfremmende arbeid

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Sentrale organisasjonsteorier og ulike perspektiver på ledelse
 • Utviklingstrekk mht. organisering og ledelse i barnehagen og nyere forskning på feltet
 • Ledelse av en lærende organisasjon
 • Profesjonsetikk og etisk ledelse
 • Barnehageforvaltning og det barnehagepolitiske feltet
 • Kroppsspråkets betydning i relasjoner og samhandling

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Gjenkjenne, analysere og løse praktiske og teoretiske ledelsesfaglige problemstillinger
 • Anvende kunnskap om organisasjon og ledelse i praktisk faglig utøvelse
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsprosesser
 • Ta i bruk dramafaglige virkemidler og metoder i læring- og utviklingssammenheng
 • Inngå i et konstruktivt samarbeid med sentrale samarbeidspartnere
 • Gi faglige begrunnelser for egne pedagogiske prioriteringer
 • Skape engasjement og dele kunnskap om hvordan barnehagen kan innfri sitt samfunnsmandat

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Sette i gang og lede refleksjon- og læringsprosesser i egen personalgruppe
 • Analysere og vurdere forutsetninger for og dilemmaer i utvikling- og endringsarbeid i barnehagen
 • Bygge sin lederrolle på kunnskap om barnehagen som organisasjon og ledelse i et relasjonelt perspektiv
 • Vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdigrunnlaget i sentrale styringsdokument
 • Forholde seg til og bruke relevante digitale verktøy og ressurser som kommunikasjonskanaler

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle emner på forrige trinn.

Eksamen / vurdering

Semesteroppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 2/5 7 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skoleeksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Deleksamen 1: Semesteroppgave, individuell eller i gruppe: 2000 ord (+/-10%) dersom studenten skriver en individuell oppgave, og 3000 ord (+/-10%) dersom oppgaven gjennomføres i gruppe på 2 eller 3 studenter. (Max 3 studenter). Teller 40% av endelig karakter.Deleksamen 2: Skriftlig skoleeksamen (4 timer). Teller 60% av endelig karakter.Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Semesteroppgave: Framlegg,opponering og veiledning, Artikkelseminar, Refleksjonsnotat

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Refleksjonsnotat. Omfang 500 ord (+/-10%).

Arbeidskrav 2: Artikkelseminar. Fremlegg i grupper. Omfang: Inntil 45 min.

Arbeidskrav 3: Fremlegg, opponering og veiledning knyttet til semesteroppgaven. Omfang: Inntil 1 time.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Emneansvarlig:

Per Einar Sæbbe

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Fordypningen har varierte, utfordrende og temarelevante undervisnings- og arbeidsformer som innbefatter forelesninger, eksterne presentasjoner fra praksisfeltet og forskningsmiljøer, gruppearbeid, artikkelseminar med krav om fremlegg, quiz, verdenskafe, bruk av film, puslespill og digitale ressurser som kahoot og padlet.

Fordypningen vektlegger praktisk-metodisk arbeid og case-workshops med utgangspunkt i praksisfortellinger fra barnehagen og pensum, dramaøvelser, improvisasjonsøvelser og bruk av ulike scenarioer i forkant og etterkant av teoretiske forelesninger.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto