Aktiv i naturen fordypning (BLU340)

Aktiv i naturen er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene naturfag, fysisk fostring og norsk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BLU340

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av naturen og nærmiljøet som arena for lek og læring i barnehagen. Naturen rommer mange muligheter for ivaretagelse av barns behov for lek, utforskning og kroppslig utfoldelse. Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme barns forståelse for og tilhørighet til naturen, barns fysiske, psykiske og sosial helse, samt fantasi- og forestillingsevne. Dette knyttes i fordypningen både til grunnleggende verdier som mangfold, inkludering, livsmestring og helse, demokrati og bærekraftig utvikling, og andre tema som profesjonsfaglig digital kompetanse. Fordypningen har et praktisk og metodisk fokus hvor studentene utfordres til å være kreative og utforskende. Erfaring med og kunnskap om utviklingsarbeid i barnehagen knyttet til aktiv bruk av naturen vil være en sentral del av studiet. Emnet gir et godt grunnlag til videre masterstudier, inkludert profilen Mangfold, tilhørighet og bærekraft i Masterstudiet i Barnehagevitenskap ved UiS.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • hvordan man kan bidra til å skape gode relasjoner mellom barn og steder i naturen gjennom lek, utforskning, fysisk utfoldelse og gode samtaler
 • hvordan man kan fremme barns nysgjerrighet og naturglede, og skape forståelse for naturens mangfold og egenart
 • hvordan barns fantasi og forestillingsevne kan være til inspirasjon og motivasjon for naturfaglig utforskning, kroppslig lek, og bruk av språk i natur og nærmiljø
 • ulike perspektiver på bærekraftig utvikling og muligheter for mestringsopplevelser i naturen som bidrar til å styrke barnas tro på sine egne evner i møte med fremtiden
 • hvordan barn på ulike måter kan formidle sine erfaringer og forestillinger i forbindelse med naturopplevelser
 • hvordan opplevelser og erfaringer i naturen kan påvirke helse i vid forstand
 • utviklingsarbeid i barnehagen knyttet til bruk av naturen og nærmiljøet
 • tilrettelegging og ledelse av allsidige tverrfaglige aktiviteter i naturen

Ferdigheter

Studenten kan

 • legge til rette for kroppslig, naturfaglig og språklig utforskning gjennom lek og skapende aktivitet i naturen til ulike årstider, på en måte som ivaretar mangfoldet i barnehagen
 • ta i bruk nærmiljøets muligheter for at barn gjennom opplevelser og førstehåndserfaringer skal få forståelse for økologisk samspill og menneskets innvirkning på sine omgivelser
 • legge til rette for at barn kan delta i utviklende samtaler med utgangspunkt i erfaringer knyttet til steder som er viktige for dem
 • reflektere over naturens egenverdi og nytteverdi

Generell kompetanse

Studenten kan

 • ta i bruk naturen og nærmiljøet som lek og læringsarena på varierte måter
 • anvende aktuell nasjonal og internasjonal forskningslitteratur relatert til tema i fordypningen, og reflektere over praktiske implikasjoner av dette
 • velge ut og gjøre pedagogisk bruk av ulike ressurser og verktøy, inkludert digitale verktøy, som er relevante for arbeid med naturfag, språk og fysisk utfoldelse ute

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at alle emner på forrige trinn er gjennomført, spesielt NHB eksamen eller tilsvarende emne (fra 1. år) og gjennomført og bestått STM eksamen eller tilsvarende emne (fra 2. år).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Mappe, Seminar med individuell presentasjon knyttet til praksis

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Mappe: 3 korte skriftlige oppgaver (300-400 ord) knyttet til praktiske aktiviteter.

Arbeidskrav: Seminar med individuell presentasjon knyttet til praksis: 10-15 min. Muntlig presentasjon.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Faglærer:

Ove Bergersen

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen vil veksle mellom teoriundervisning og praktiske aktiviteter i naturen. Arbeidsformer som forelesninger, seminar, studentframlegg, praktiske aktiviteter og ekskursjoner vil bli benyttet. Det legges vekt på selvstendige og studentaktive arbeidsformer. Studentene skal arbeide både individuelt og i grupper.

Fordypningen vil ha fokus på praksis i utemiljø der studentene må anvende teoretisk kunnskap fra de ulike fagene. Det vil bli lagt vekt på bruk av varierte naturområder. Studentene må derfor påregne mindre økonomiske kostnader i form av reiseutgifter i forbindelse med enkelte ekskursjoner.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis samt praksisplan. Praksis vil ha tilknytning til arbeidskrav.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto