Småbarnspedagogikk (BLU350)

Fordypning i småbarnspedagogikk er inndelt i tre tema; 1) dokumentasjon og refleksjon - samspillsobservasjon, 2) det nære samspillet - oppstart i barnehagen, omsorg, sosialt samspill og utvikling, 3) hverdagslivet - lek, fellesskap, medvirkning, kvalitet, samarbeid og hverdagssituasjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BLU350

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom emnet fokuseres det på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker. Gjennom studiet får studentene kunnskap om de yngste barna ut fra et samfunnsperspektiv og nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år.

Dokumentasjon og refleksjon - samspillsobservasjon

I arbeidet med dette temaet vil det rettes et fokus på samspillsobservasjon som et pedagogisk verktøy for dokumentasjon og refleksjon i arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Anvendelsen av samspillsobservasjon vil være gjennomgående i studiet.

Det nære samspillet - tilvenning, omsorg, sosialt samspill og utvikling

I undervisningen i dette temaet vil kunnskap om barns utvikling og den voksnes innlevelse i barns behov og opplevelser - fra oppstart i barnehagen og i det videre arbeidet med de yngste barna i barnehagen - bli vektlagt. Kvaliteten på samspillet, gjennom en evne til å skape trygghet, tilknytning, nærhet, utrykke anerkjennelse og ha kjennskap til egen følelsesmessige/musikalske væremåte, vil være særdeles viktig for å gi barn gode utviklingsmuligheter.

Hverdagslivet - lek, utvikling og samarbeid

Innenfor dette temaet vil barnehagehverdagen for de yngste barna vektlegges. En sentral del i dette temaet vil være møter mellom barn og hvordan voksne kan støtte opp om de yngste barnas lek og fellesskaper. Det rettes også et fokus på de yngste barnas musikalske opplevelser og uttrykksformer, kvalitet i barnehagen, hverdagssituasjoner samt samarbeid mellom personell og foreldre/foresatte.

Emnet gir et godt grunnlag til videre masterstudier og etter- og videreutdanning ved UiS, inkludert profilen Mangfold, tilhørighet og bærekraft i masteren i Barnehagevitenskap ved UiS.

Det overordnede målet for studiet er at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i forbindelse med ledelse av pedagogisk arbeid med barn under 3 år og med samarbeid med foreldre og andre voksne i barnehagen. Studiet skal også gi studentene økt bevissthet om seg selv og sin egen rolle som pedagog i en kompleks og uforutsigbar hverdag i møte med de yngste barna.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om nyere forskning med fokus på de yngste barna i barnehagen, ulike forskningstradisjoner, oppstart i barnehagen og hva som kjennetegner kvalitet i arbeidet med de yngste barna
 • har kunnskap om betydningen av evnen å gi omsorg i møte med de yngste barna - fra oppstart og generelt i barnehagens hverdagsliv
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåte og deres erfaringer med kommunikasjon, sosial- samhandling og bærekraft, og tilhørighet til barnehagens fellesskaper
 • har kunnskap om samspillsobservasjon som metode og grunnlag for refleksjon over arbeidet med de yngste barna i barnehagen
 • har kunnskap om verdien av musikk og andre estetiske modaliteter som opplevelses-, dannings-, erkjennelses- og uttrykksform for ansatte og de yngste barna

Ferdigheter

Studenten

 • kan gi omsorg og ta imot barns initiativ til samspill
 • kan tilrettelegge for og støtte opp om møter og fellesskaper mellom de yngste barna i barnehagen
 • kan anvende grunnleggende praktiske ferdigheter knyttet til skapende og vokal aktivitet, lytting, instrumentalt samspill, dans og bevegelse i møte med de yngste barna
 • kan gjennomføre og anvende observasjoner som redskap for ledelse og vurdering av det pedagogiske arbeidet med de yngste barna i barnehagen
 • kan bruke relevante digitale verktøy og medier i gjennomføringen av studiet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med utgangspunkt i profesjonsfaglig kunnskap, planlegge, gjennomføre og analytisk vurdere pedagogisk arbeid for barn under 3 år
 • kan anvende sin profesjonsfaglige kunnskap og økte bevissthet til å engasjere seg i samfunnspolitiske debatter som angår de yngste barnas livsvilkår i barnehage, hjem og samfunn
 • kan anvende sin kunnskap om samfunnsmessige forhold som påvirker de yngste barna i ledelse og utvikling av barnehagens pedagogiske virksomhet
 • kan anvende sin profesjonsfaglige kunnskap til å vurdere og støtte opp om det uforutsette som kan oppstå i en gruppe med barn under 3 år, og se dette som potensial for danning og læring
 • kan samarbeide og delta i veiledning med personale, foreldre og andre relevante samarbeidspartnere
 • ser barnehagen som en demokratisk, sosial, kulturell og estetisk arena hvor barn er sentrale aktører og bidragsytere

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle emner på forrige trinn.

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 2/5 Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 3/5 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell hjemmeeksamen med bakgrunn i samspillsobservasjon (2/5) : 4000 ord (+/- 10%)Individuell skriftlig skoleeksamen (3/5): 6 timerKonsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Arbeidskrav

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Tema/prosjekt som involverer emnets ulike fag, 2500 ord (+/- 10%)

80% tilstedeværelse og deltakelse i seminarer, gruppearbeid og bestemte/spesifikke undervisningsformer

Alle obligatoriske krav må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Emneansvarlig:

Lars Yngve Rosell

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Studiet baserer tilegnelsen av kunnskapen om de yngste barna i barnehagen som en veksling mellom å lære sammen med andre og som et selvstudium. Arbeidsformene vil vektlegge en integrering av praksis og teori gjennom ulike praktiske eksempler fra barnehagen, og gjennom tolkninger og diskusjoner av egne observasjoner. All undervisning i samlingene er derfor obligatorisk.

Følgende arbeidsformer er sentrale i fordypningen Småbarnspedagogikk:

 • Selvstudium som litteraturlesing og annet mellomarbeid
 • Praksis på småbarnsavdeling (2 uker)
 • Arbeid i grupper
 • Arbeid med egne observasjoner/samspillsobservasjoner i undervisning/seminargrupper
 • Seminarer der studentene skal delta med ulike presentasjonsformer - skriftlige, muntlige og praktiske oppgaver
 • Forelesninger - under samlingene og via Canvas eller andre digitale samarbeidsarenaer

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto