Musisk praksis, bevegelse og samspill (BLU360)

Musisk praksis, bevegelse og samspill er en tverrfaglig praktisk fordypning med fokus på skapende prosesser og kroppslig erfaring. Fordypningen består av fagene musikk, drama og fysisk fostring.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BLU360

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I fordypningen Musisk praksis, bevegelse og samspill vil studenten lære mer om hvordan estetiske prosesser og kroppslig erfaring kan bidra med viktige perspektiver i arbeidet med barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.Et slikt arbeid vil også bidra med et element av bærekraft og meningsskaping for barn i den verden de er en del av. Fordypningen bygger på kunnskapsområdene Kunst, kultur og kreativitet og Natur, helse og bevegelse med hovedvekt på fagene musikk (15 sp.), drama (10 sp.) og fysisk fostring (5 sp.). Studentene vil utvide sin forståelse for betydningen av skaperglede, improvisasjon, musikalitet, utforskning og lek i forhold til barns trivsel, utvikling, læring og vekst.

Emnet gir et godt grunnlag til videre masterstudier og etter- og videreutdanning ved UiS, inkludert profilen Mangfold, tilhørighet og bærekraft i master i Barnehagevitenskap ved UiS.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

  • forholdet mellom musisk praksis, trivsel og tilhørighet
  • hvordan motivasjon og identitet knyttes til estetiske prosesser
  • kroppslighetens betydning for samspill, tilhørighet og danning

Ferdigheter

Studenten

  • kan samhandle med barn i varierte musikalske, dramatiske før- og ikke-språklige praksiser
  • har tilegnet seg et mangfoldig estetisk repertoar
  • kan skape trygge rammer for barns kroppslige utfoldelse og lek

Generell kompetanse

Studenten

  • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns estetiske og kroppslige utforskning og uttrykksformer
  • kan reflektere rundt barnehagelærerens betydning for barns trivsel, helse og livsmestring, og kunne omsette kompetansen til egen praksis i barnehagen

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle emner på forrige trinn.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell muntlig eksamen. Omfang: Inntil 30 min. Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell mappevurdering, Muntlig gruppearbeid, Obligatorisk deltakelse 80%

Arbeidskrav 1: Individuell mappevurdering. Omfang: 2 skriftlige oppgaver (500 ord) knyttet til praktiske aktiviteter.

Arbeidskrav 2: Muntlig gruppearbeid. Omfang: 10-15 min.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Emneansvarlig:

Kirsten Halle

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen består av prosjektarbeid, forelesninger, selvstudium, praktisk undervisning, seminar, digitale læringsformer, gruppearbeid, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til studentaktive læringsformer der studentene dokumenterer egne læreprosesser både ved tekst, lyd og bilde. Studentene skal arbeide både individuelt og i grupper.

Praksis utgjør en integrert del av fordypningen. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto