Mangfold og tilhørighet (BLU370)

Emnet retter søkelyset mot barnehagen som en inkluderende arena hvor tilhørighet skapes.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BLU370

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal bidra til å utvikle barnehagen som en inkluderende arena for barn, foreldre og ansatte. Et samfunn med økende mobilitet og globalisering gir nye rammer for barnehagen. Samfunnsendringene skaper muligheter og byr på utfordringer for institusjonen. For å ta vare på disse mulighetene og løse utfordringene kreves det interkulturell kompetanse hos de ansatte. Denne fordypningen vil bidra til dette gjennom teoretiske og komparative perspektiv og legge til rette for at dette kan omsettes i praksis.

Barnehagen trenger interkulturell kompetanse både i møte med barn, foreldre og ansatte. Denne kompetansen innebærer kjennskap til ulike sider ved kulturmøter som maktperspektiv og diskriminering, men også perspektivutvidelse og danning. Barnehagen er, med sitt brede nedslagsfelt, en sentral institusjon for å virkeliggjøre visjonen om et inkluderende samfunn.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • begrepene mangfold, inkludering og tilhørighet og barnehagepraksiser knyttet til dem.
 • Interkulturalitet
 • den norske barnehagen i et komparativt perspektiv, samt tenkning om barnehage i ulike kontekster
 • hvordan barnehagens praksiser og materielle utrustning som bøker, leker og kunst kan bidra til å fremme inkludering og motvirke hegemoni
 • barnehagens rolle som en møteplass for ulike familier

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for og omsette teori om interkulturelle perspektiver til praksis
 • se barnehagen i med et utenfrablikk
 • skape gode fellesskap i en mangfoldig barnehage
 • se og videreutvikle barnehagens rolle som en arena der tilhørighet til lokalsamfunnet skapes for hele familien.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende fagkunnskapene sine på relevante praktiske problemstillinger
 • legge til rette for inkluderende praksiser i møte med barn, foreldre og kollegaer
 • oppdage, analysere og motvirke diskriminerende praksiser

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle emner på forrige trinn.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

Individuell muntlig eksamen. Omfang: Inntil 30 min.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, Obligatorisk deltakelse 80%

Skriftlig oppgave. Omfang: 2000 ord (+/- 10 %).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Fordypningen har varierte, utfordrende og temarelevante undervisnings- og arbeidsformer som innbefatter

 • Seminarer med studentpresentasjoner
 • Arbeid med praksisfortellinger/case
 • Forelesninger
 • Bruke av ulike digitale hjelpemidler
 • Gruppeoppgaver og praksisoppgaver
 • bruk av film og skjønnlitterære tekster

Praksis utgjør en integrert del av fordypningen. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto