Praksis i humanistiske fag (BPRA30)

Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en offentlig eller privat virksomhet utenfor utdanningssektoren med tilknytning til disiplinfagene ved IKS. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene blir bevisstgjort studienes faglige relevans for arbeidslivet. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli bevisst på hvilke yrkesroller humanistiske disiplinfag kan gi, og hvilke yrkesmuligheter som finnes. Praksisemnet er opptaksbegrenset og tilbys som et valgemne siste semester i bachelorprogrammet ved IKS.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BPRA30

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal ha praksis i virksomheter som universitetet godkjenner, og hvor de kan erfare hvordan humanistiske fag kommer til nytte i en ordinær arbeidssituasjon. Praksisperioden er i august til desember, og studenten tar del i regulære arbeidsoppgaver i den virksomheten de er utplassert i.

Studentene vil bli informert om hvor de får tilbud om praksisplass før semesterstart. Ved semesterstart blir det avholdt et oppstartsseminar med mål om å forberede studentene på praksisperioden. Oppstartsseminaret vil omfatte praktiske råd som er nødvendig for gjennomføring av praksisperioden.

I praksisperioden vil studentene få veiledning både fra virksomheten og fra Institutt for kultur- og språkvitenskap. Hver student har tre veiledninger i tillegg til en fellessamling, der en drøfter innsendte utkast på praksisrapporter. Studentene skal i løpet av praksissemesteret arbeide frem en praksisrapport som består av to deler: En redegjørelse for virksomheten de arbeider i og arbeidsoppgaver i perioden, samt presentasjon av et større utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en problemstilling. Problemstillingen skal utarbeides i samarbeid med virksomheten de er plassert i. Det forventes at studentene leverer to utkast til praksisrapport i løpet av semesteret samt kommenterer på medstudenters utkast til praksisrapport.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført og bestått emnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om hvordan sentrale humanistiske tema kan anvendes i arbeidslivet. De skal ha kunnskap om hvordan en søker arbeid, hvordan en starter i ny virksomhet, samt gjennomføring av relevante oppgaver i virksomheten.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • Bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon
 • Kombinere teori og erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis
 • Danne et bilde av hvordan virksomheter organiserer arbeidet og relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner i arbeidslivet
 • Reflektere mer bevisst over egen kompetanse og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis
 • Kritisk vurdere eget praksisopphold

Generell kompetanse

 • Erfare reelle søknads- og ansettelsesprosesser i arbeidslivet
 • Kunne skrive faglig forankrede tekster basert på behovet til arbeidsgiver
 • Kunne kommentere og gi tilbakemelding på skriftlig arbeid
 • Kunne planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av et større prosjekt- eller utredningsarbeid

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått de første fem semestrene av bachelorprogrammet og oppnådd i gjennomsnitt minst karakteren C. Det er begrenset antall plasser på praksisemnet og det er ingen garanti for opptak.

De søkere som møter kravene ovenfor, vil bli vurdert på grunnlag av søknad og CV som de sender inn. Søknad er elektronisk gjennom UiS sine nettsider og skal inkludere søknad og CV, samt karakterutskrift og eventuelle andre vedlegg (attester m.m). I det elektroniske søknadsskjemaet vil det oppgis hvilke virksomheter studenten kan søke seg til. Søker vil bli bedt om å rangere tre ønskede virksomheter. Det skal også skrives en motivasjonstekst til hver av virksomhetene det søkes til.

Søknadsfrist: 15. mars

Studenten vil også bli vurdert gjennom jobbintervju hos praksisvirksomheten. Ikke alle får tilbud om jobb. Normert studieprogresjon vil bli vektlagt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksisrapport og muntlig presentasjon 1/1 Bestått/ Ikke bestått Alle

Praksisrapport. 3-4000 ord. Karakter bestått/ikke bestått. Både praksisrapport og muntlig presentasjon må være bestått for å oppnå studiepoeng i praksisemnet.Muntlig presentasjon skal i utgangspunktet gjennomføres som offentlig gruppepresentasjon. I særskilte tilfeller kan muntlig presentasjon gjennomføres individuelt. Det forutsettes at kandidaten har levert inn utkast til praksisrapporter i forkant av veiledning. Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest ved andre veiledning. Studenten må da vise tilfredsstillende fremgang fram mot tredje veiledning for å bestå. Avbrytes studiet etter at studenten har fått skriftlig varsel om ikke tilfredsstilt studieprogresjon, blir praksisperioden vurdert til ikke bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværsplikt og innleveringer
 1. 90 % nærværsplikt i arbeidspraksis (etter særskilt avtale inngått mellom student, Institutt for kultur- og språkvitenskap og praksisvirksomhet), seminar og veiledning
 2. 2 innleveringer av utkast til praksisrapport i forbindelse med veiledning

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Brita Strand Rangnes

Arbeidsformer

Arbeidspraksis i virksomhet (225 timer over 12 uker, tilsvarende 50 % av ordinær arbeidsuke), seminar med andre medstudenter, veiledet praksis, samt tre møter med faglærer/studiekoordinator hvor innleveringer av utkast til praksisrapport leveres i forkant.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto