Praksis i humanistiske fag (BPRA30)

Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en offentlig eller privat virksomhet utenfor utdanningssektoren med tilknytning til disiplinfagene ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), altså engelsk, historie, nordisk og religion. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene blir bevisstgjort studienes faglige relevans for arbeid i kultur- og samfunnsliv. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli bevisst på hvilke yrkesroller humanistiske disiplinfag kan gi, og hvilke arbeidsmuligheter som finnes. Praksisemnet er opptaksbegrenset og tilbys normalt som et valgemne nest siste semester (femte semester) i bachelorprogrammet ved IKS.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BPRA30

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal ha praksis i virksomheter som universitetet godkjenner, og hvor de kan erfare hvordan humanistiske fag kommer til nytte i en ordinær arbeidssituasjon. Praksisperioden skal tilsvare 50 % stilling i 12 uker, til sammen 225 timer. Praksisperioden skal være mellom august og desember, og studenten tar del i regulære arbeidsoppgaver i den virksomheten de er utplassert i.

Studentene vil få individuelle samtaler og veiledning i forkant av utplassering, og vil bli informert om hvor de får tilbud om praksisplass i god tid før semesterstart.

I praksisperioden vil det være fellessamlinger på campus, og studentene vil få veiledning både fra virksomheten og fra Institutt for kultur- og språkvitenskap. Studentene skal i løpet av praksissemesteret arbeide frem en praksisrapport der de redegjør for virksomheten de arbeider i og arbeidsoppgaver i perioden, samt setter arbeidet inn i en disiplinfaglig kontekst. Studentene leverer utkast til praksisrapport i løpet av semesteret og får mulighet til å kommentere på medstudenters utkast til praksisrapport.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført og bestått emnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om hvordan humanistiske disiplinfag kan være relevante for arbeid i kultur, og samfunnssektoren. De skal ha kunnskap om hvordan en søker arbeid, hvordan en starter i ny virksomhet, samt gjennomføring av relevante oppgaver i virksomheten.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

  • Bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon
  • Kombinere teori og erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis
  • Ha kjennskap til hvordan virksomheter organiserer arbeid og relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner i arbeidslivet
  • Reflektere mer bevisst over egen kompetanse og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis
  • Kritisk vurdere eget praksisopphold

Generell kompetanse

  • Erfare reelle søknads- og ansettelsesprosesser i arbeidslivet
  • Kunne kommentere og gi tilbakemelding på skriftlig arbeid
  • Kunne planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon i samarbeid med medstudenter

Forkunnskapskrav

Søkere vil bli vurdert på grunnlag av søknad og CV som de sender inn. Søknad er elektronisk og skal inkludere søknad og CV, samt karakterutskrift og eventuelle andre vedlegg (attester m.m). I søknadsskjemaet vil det oppgis hvilke virksomheter studenten kan søke seg til. Søker vil bli bedt om å rangere tre ønskede virksomheter. Det skal også skrives en motivasjonstekst til hver av virksomhetene det søkes til.

Søknadsfrist: 15. mars

Studenten vil bli innkalt til samtale med emneansvarlig og faglærer, og vil også bli vurdert gjennom jobbintervju hos praksisvirksomheten. Det gis ingen garanti om tilbud om praksisplass. Normert studieprogresjon og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksisrapport og muntlig presentasjon 1/1 Bestått/ Ikke bestått Alle

Praksisrapport. 3-4000 ord. Karakter bestått/ikke bestått. Både praksisrapport og muntlig presentasjon må være bestått for å oppnå studiepoeng i emnet.Muntlig presentasjon skal i utgangspunktet gjennomføres som offentlig gruppepresentasjon. I særskilte tilfeller kan muntlig presentasjon gjennomføres individuelt. Kandidatene skal levere inn utkast til praksisrapporter i forkant av endelig innlevering. Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og få mulighet til å justere egen innsats. Studenten vil også innkalles til samtale med emneansvarlig og vil få tilbakemelding på hvilke deler av arbeidet som må justeres og vil bli gitt en frist på 14 dager til å foreta endringer. Studenten kalles inn til ny samtale med emneansvarlig etter 14 dager. Dersom problemene ikke anses som løst, vil studenten få ikke bestått i emnet. Dersom uforutsette omstendigheter gjør at praksisperioden ikke kan gjennomføres, vil studenten få anledning til å levere et større skriftlig arbeid, for å få vurdering i emnet og studiepoeng. Alle studenter vil få tilbud om oppsummerende samtale med emneansvarlig og faglærer i etterkant av gjennomført praksisperiode og innlevert praksisrapport. Samtalen skal være gjennomført senest 20. januar påfølgende år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværsplikt og innleveringer
  1. 90 % nærværsplikt i arbeidspraksis (etter særskilt avtale inngått mellom student, Institutt for kultur- og språkvitenskap og praksisvirksomhet).
  2. Innlevering av utkast til praksisrapport i henhold til frister publisert på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Brita Strand Rangnes

Arbeidsformer

Veiledet arbeidspraksis i virksomhet (225 timer over 12 uker, tilsvarende 50 % av ordinær arbeidsuke), samt fellessamlinger på campus.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto