Hopp til hovedinnhold

Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi BPS140


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPS140

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha kunnskap om begreper, metoder og empiriske resultater innenfor biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi
 • ha kunnskap om inndeling av nervesystemet, herunder særlig hjernens oppbygning og relasjon mellom ulike strukturer og atferd, emosjoner og kognisjon
 • ha kunnskap om nevroner og nevrale nettverks funksjon og oppbygning.
 • ha kunnskap om tema innen utviklingspsykologi som tilknytning, kognitiv utvikling, personlighetsutvikling, moralutvikling og pro- og antisosial utvikling.
 • ha kunnskap om tema innen kognitiv psykologi som persepsjon, hukommelse, problemløsning og intelligens

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne definere og anvende sentrale begrep fra alle tre delemner på tvers av delemnene.
 • kunne redegjøre for sentrale eksperimentelle oppsett for å studere ulike perspektiv innen alle delemner.
 • kunne redegjøre og diskutere ulikheter mellom ulike teoretiske tilnærminger innen alle delemner.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • ha en grunnleggende forståelse for de ulike perspektiv, metoder og teorier i emnet
 • kunne anvende denne forståelsen for å beskrive, predikere, årsaksbestemme og forklare menneskets atferd.
Innhold

Emnet tar for seg tre ulike disipliner innen psykologien med felles mål om å beskrive, predikere, årsaksbestemme og forklare deler av menneskets atferd. Hovedtema er sentrale tema innen biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi. Gjennom undervisning i plenum og seminar skal studentene lære sentrale begrep og anvende dem gjennom kritisk og teoridrevet refleksjon, både innad i de tre disipliner og på tvers av disse.

Delemnet biologisk psykologi gir en innføring i biologisk- og nevropsykologi og omfatter så vel den normale som den sykdoms- og skadelidde anatomi, fysiologi og nevrokjemi. Herunder er sentralnervesystemet generelt, og hjernen spesielt, viktig.

Delemnet utviklingspsykologi gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighetsutvikling med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling gjennom barne- og ungdomsårene. Utviklingspsykologien betoner at individet på en gang gjennomgår en generell menneskelig utvikling, en utvikling som medlem av en bestemt kultur og en utvikling som en person med et unikt særpreg. Kognitiv- og emosjonell utviklingsteori vil bli særlig vektlagt.

Delemnet kognitiv psykologi gir en innføring i menneskets grunnleggende mentale og erkjennelsesmessige prosesser samt kognitive problemstillinger og fenomener, som behandles av psykologiens øvrige hovedområder, for eksempel utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi. Presentasjon av relasjonen mellom kognitive og nevrale prosesser vil være sentral. Studentene vil få en innføring i sentrale menneskelige tenkestrategier, herunder heuristikker (thinking fast) og analytiske tenkemåter (thinking slow), deres bruksområder og styrker og svakheter.  

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BPS110 Introduksjon til psykologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen 1/1 A - F

Studentene skal lage og levere en mappe med emnerelevante tekster. Mappen skal bestå av flere oppgaver som studenten skal levere inn på nærmere angitte tidspunkt i løpet av vårsemesteret.Det er ingen mulighet for ny eksamen (konte) i emnet. Hvis en student ikke består emnet eller vil forbedre karakteren, må hun/han ta kurset og mappelevering om igjen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlig individuelt arbeidskrav
Skriftlig individuelt arbeidskrav med vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. Omfang: 1000 ord (+/-10 %). inkl. innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th. Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Richard Michael Piech
Arbeidsformer
Undervisningen består av forelesninger og seminar:
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • Skriftlig individuelt arbeidskrav.
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.
Åpent for
Psykologi, bachelorstudium
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto