Hopp til hovedinnhold

Klinisk psykologi BPS240


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPS240

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

 • ha kunnskap om kliniske psykologiske problemstillinger vedrørende utvikling, utredning og intervensjon
 • ha kunnskap om psykologiske teorier og modeller om psykiske lidelser
 • ha kunnskap om den kliniske psykologis vitenskapsteori

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne gjøre rede for psykopatologi og intervensjon som grunnlag for klinisk praksis
 • kunne vurdere kliniske screeningredskaper, intervju og tester
 • kunne gjøre rede for og diskutere hvordan psykologi plasseres i forhold til tilgrensede fagområder

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • ha en grunnleggende forståelse for sentrale problemstillinger vedrørende utvikling, utredning og intervensjon.
 • drøfte anvendelsen av modeller i møte mellom brukere, pårørende og profesjonelle aktører.
Innhold
Emnet gir en innføring i kliniske psykologien problemstillinger vedrørende utvikling, utredning, intervensjon samt evaluering av intervensjon overfor psykiske lidelser. Studentene vil bli presentert for tema som omfatter: Psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, som spenner fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi; Den kliniske psykologis vitenskapsteori; Forskningsresultater vedrørende psykopatologi og intervensjon som grunnlag for klinisk praksis; presentasjon av noen kliniske screeningredskaper, intervju og tester; Den kliniske psykologi i forhold til tilgrensede fagområder som f.eks. det psykiatriske og sosiale område.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Studentene skal besvare 2 av 3 langsvarsoppgaver fra klinisk psykologi. Alle deloppgavene må bestås for at eksamen skal bestås.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Praksisbesøk og referat

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke‐godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Praksisbesøk og referat: Gjennomført praksisbesøk med tilhørende referat på 500 ord og ingen referanser. Vektingsuttrykk godkjent/ikke godkjent. 

Fagperson(er)
Arbeidsformer
Undervisningen består av forelesninger og seminar:
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier. Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.
 • Praksisbesøk
 • På seminarene behandles de forskjellige teoretiske retninger og metoder via forskjellige læringsaktiviteter.
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto