Etikk og samfunnsansvar (BRH101)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRH101

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset dekker tre hovedområder:

- Innføring i vitenskapsteori og etikk

- Akademisk tenkning og skriving

- Bedrifters samfunnsansvar i en verden som stadig er i endring.

I dette emnet blir studentene kjent med grunnleggende temaer i den vitenskapsteoretiske forskningsdebatten som setter dem i stand til å gjenkjenne etiske, logiske og metodiske dimensjoner ved forskning, og vurdere konsekvenser av forskjellige vitenskaps- og forskningssyn. Emnet vil gi studentene den grunnleggende etiske kompetansen som gjør dem i stand til å få øye på etiske utfordringer i konkrete situasjoner, identifisere alternativer og dilemmaer og foreslå mulige løsninger. Emnet vil bidra til utvikling av studentenes kompetanse om bedrifters samfunnsansvar slik det kommer til uttrykk i FNs bærekraftsmål, samt virkemidlene for å stimulere etisk forsvarlig praksis, særlig innen service, hotell- og reiselivssektor.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Har kunnskap om vitenskapsteoriens grunnlag, betydning og forståelse for vitenskapens rolle i samfunnet.
 • Har grunnleggende kunnskap om akademisk tenkning og skriving.
 • Har god forståelse for aktuelle samfunnsutfordringer, særlig i relasjon til reiseliv, hotell- og servicesektorens utfordringer, roller og ansvar for en bærekraftig utvikling.
 • Har kunnskap om hvordan bedrifter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter.

Ferdigheter

 • Kan drøfte og diskutere vitenskapsteoretiske spørsmål.
 • Kan stille kritiske spørsmål om og har en kritisk innstilling til kunnskapsproduksjon og kunnskapens rolle i samfunnet.
 • Kan søke, lese og vurdere fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner.
 • Kan identifisere bærekraftsutfordringer og etiske dilemmaer i samfunnet og særlig i relasjon til reiseliv, hotell- og servicesektoren.
 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i bedrifters forretningsmodeller og praksis.
 • Kan reflektere over egen akademiske praksis og justere den under veiledning.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen vitenskapsteori, akademisk tenkning og bedrifters samfunnsansvar.

Generell kompetanse

 • Forstår betydningen av vitenskapelig kunnskapsproduksjon og kan vurdere denne i forhold til andre former for kunnskap.
 • Kan formidle betydningen av kritisk tenkning og behovet for faktabasert kunnskap for å kunne foreta bærekraftige valg.
 • Kan koble bedrifters aktivitet til viktige samfunnsutfordringer og dermed bidra konstruktivt i den kritiske debatten i og om næringslivets verdiskaping og rolle i samfunnet.
 • Er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd, beslutninger, ansvarlighet og etisk refleksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave, 75% obligatorisk oppmøte seminarer

I løpet av semesteret vil det bli avholdt obligatoriske forelesninger/seminarer med obligatorisk oppmøte på 75%. Dette vil bli mer definert ved semesterstart.

Obligatorisk gruppeoppgave og obligatorisk oppmøte må være bestått for å få adgang til eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Undervisningen vil baseres på en kombinasjon av forelesninger, plenumdiskusjoner, øvinger, og gruppearbeid.

Åpent for

Digital serviceledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto