Bedriftsøkonomi (BRH110)

Emnet omfatter utarbeidelse av kalkyler, forståelse av ulike markedsformer og prisbeslutninger, utarbeidelse og analyse av budsjetter og finansielle rapporter, beslutningsanalyse og implementering av relevante bærekraftmål i bedriftens økonomistyringssystem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRH110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I enhver organisasjon er det behov for økonomisk styring i mer eller mindre grad. Kurset gir studentene en grunnleggende forståelse for hvordan en kan benytte økonomiske modeller innen ulike organisasjoner for å treffe beslutninger som gir økt økonomisk nytte for organisasjonen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt kurs forventes det at studentene:

  • Har kunnskap om bidrag- og selvkostkalkyler
  • Har kunnskap om ulike konkurranseformer og prismekanismer
  • Ha kunnskap om finansielle rapporter
  • Ha kunnskap om økonomiske beslutningsmodeller
  • Ha kunnskap om budsjettmodeller og innvendinger mot tradisjonell budsjettering
  • Ha kunnskap om ulike bærekraftmåls betydning for moderne økonomistyring

Ferdigheter

Etter endt kurs forventes det at studentene:

  • Har ferdigheter i oppsett av driftsregnskap og dertil hørende analysemodeller
  • Har ferdigheter i oppsett av kostnads- og resultatmodeller

Generell kompetanse

  • Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i økonomisk styring av tjenesteytende virksomheter. Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Midterm gruppeeksamen og hjemmeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 7/10 7 Timer Bokstavkarakterer
Midterm gruppeeksamen 3/10 1 Uker Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Terje Heskestad

Timelærer:

Lars Atle Kjøde

Emneansvarlig:

Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Økonomi 1 (BHO150_2) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto