Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220)

For å utvikle kunnskap eller finne løsninger på utfordringer må vi samle inn og studere informasjon. Noen ganger kan vi løse problemer ved å se på tall og bruke matematiske metoder for å forstå informasjonen - dette kalles kvantitativ metode. Når vi bruker kvantitativ metode, bruker vi gjerne spørreskjema for å samle inn data om en større gruppe.

Kvantitative metoder brukes når vi vil se på mønstre i mange hendelser, mens kvalitative metoder brukes når vi vil studere noen få hendelser grundig. Når vi bruker kvalitative metoder, kan vi samle informasjon ved å observere folk, intervjue dem eller analysere tekster.

Målet med kurset er å lære studentene forskjellen mellom kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og gi dem gode ferdigheter i å bruke kvalitative og kvantitative metoder til forskning, men også i arbeidslivet.

Kunnskap og forståelse for samfunnsfaglig metode vil kunne hjelpe studentene til å bedre vurdere om noe de leser eller hører om er basert på vitenskap. Metodefaget vil hjelpe studentene til å utvikle ferdigheter som gjør at de kan tenke kritisk og vurdere informasjon på en grundig måte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRH220

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet inkluderer følgende tema:

 • Hva er Samfunnsvitenskaplig metode
 • Fra tema til problemstilling
 • Forskningsprosessen
 • Datainnsamling
 • Analyse
 • Presentasjon / Rapportering
 • Etikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av

Kunnskap

 • kunne forskjellene mellom kvalitative og kvantitative metode og analyse.
 • kjenne til ulike kvalitative og kvantitative metoder, fordeler og ulemper med disse, og når de bør brukes
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid hvor samfunnsvitenskapelige metoder er brukt som tilnærming

Ferdigheter

 • å kunne formulere en prosjektbeskrivelse, avgrense problemstilling, velge et egnet analysedesign for å belyse denne, og kritisk vurdere metodevalg
 • Kunne argumentere for valg av data og analysestrategi, med hensyn til problemstillingen
 • Kunne argumentere for et empirisk funn basert på egne analyser
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer på en slik måte at de kan forstå, kritisk vurdere og anvende resultater fra egne og andres undersøkelser

Generell kompetanse

 • kunne skaffe seg innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metode
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (for eksempel bacheloroppgaven)
 • kunne presentere problemstilling, forskningsdesign og sentrale funn både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med kunnskaper innenfor samfunnsvitenskapelige metoder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metode

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BHO160 Matematikk og statistikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 72 Timer Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen kan foregå individuelt eller i grupper på maksimalt 3 studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering 1, Obligatorisk innlevering 2
Obligatoriske innleveringer kan foregå individuelt eller i grupper på maksimalt 3 studenter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olga Gjerald

Arbeidsformer

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, obligatoriske innleveringsoppgaver, øvelser i dataanalyseprogrammer og selvstudier. Det forventes at studentene forbereder seg ved å lese den delen av pensum som er aktuell for hver forelesning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Markedsanalyse og forskningsmetode (BHO275_2) 10
Marketing Analytics (BØK345_1) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto