Hopp til hovedinnhold

Samfunnsvitenskapelig metode BRH220

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i samfunnsvitenskapelig forskning og omfatter både  kvalitative og kvantitative metoder. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRH220

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidatene skal

- ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og tilnærminger innenfor samfunnsvitenskapelige metoder - herunder de ulike trinnene i forskningsprosessen, ulike typer forskningsdesign, ulike utvalgsmetoder, datainnsamlingsmetoder og målemetoder (både kvalitative og kvantitative), sammenhengen mellom målenivå og analysene som anvendes, grunnleggende analyse av kvalitative data og grunnleggende statistiske teknikker

- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid hvor samfunnsvitenskapelige metoder er brukt som tilnærming

- ha kunnskap om fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

FERDIGHETER

Kandidatene skal

- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på̊ praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. De skal blant annet være i stand til å utvikle, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og rapportere funn basert på egne undersøkelser

- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

- kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer på en slik måte at de kan forstå, kritisk vurdere og anvende resultater fra egne og andres undersøkelser

GENERELL KOMPETANSE

Kandidatene skal

- kunne skaffe seg innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metoder

- kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (for eksempel bacheloroppgaven)

- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med kunnskaper innenfor samfunnsvitenskapelige metoder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

- kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metoder

Innhold

Emnet inkluderer følgende tema:

1. Hva er samfunnsvitenskapelig metode?

2. Forskningsprosessen og valg av problemstilling

3. Forskningsdesign

4. Datainnsamling

  • Sekundærdata
  • Primærdata: kvalitative metoder (dybdeintervjuer og fokusgrupper)
  • Primærdata: spørreundersøkelser (surveys)
  • Primærdata: observasjoner (både kvalitative og kvantitative)
  • Primærdata: eksperimenter

5. Utvalgsmetoder og utvalgsstørrelse

6. Dataanalyse

  • Grunnleggende kvantitative analyseteknikker (i SPSS)
  • Grunnleggende kvalitative analyseteknikker (i NVivo)

7. Rapportering og evaluering av resultater

8. Etiske perspektiver og personvern

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BHO160 Matematikk og statistikk
Eksamen / vurdering

Emnevurdering består av to obligatoriske innleveringsoppgaver (Godkjent/Ikke godkjent) og en avsluttende 72-timers hjemmeeksamen (Karakter: A-F). De to obligatoriske innleveringene må være bestått for å få adgang til eksamen. Obligatoriske innleveringer og hjemmeeksamen kan foregå individuelt eller i grupper på maksimalt 4 studenter. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lukasz Andrzej Derdowski
Arbeidsformer
Kurset vil bestå av en kombinasjon av  forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, obligatoriske innleveringsoppgaver, øvelser i SPSS og NVivo og selvstudier. Det forventes at studentene forbereder seg ved å lese den delen av pensum som er aktuell for hver forelesning.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Markedsanalyse og forskningsmetode (BHO275) 10
Marketing Analytics (BØK345) 10
Kvalitativ og kvantitativ metode (BPS310) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto