Digital Markedsføring (BRH310)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRH310

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Michael E Porter sa i 2001 - noe som fortsatt er gyldig:

« The key question is not whether to deploy internet technology - companies have no choice if they want to stay competitive - but how to deploy it"

Emnet er delt inn i to hoveddeler. Del 1 «Det strategisk grunnleggende» hvor vi legger selve grunnmuren for hva digital markedskommunikasjon og distribusjon er. Vi introduserer sentrale modeller, begrep og litt historikk. Det er stort fokus på hvordan utvikle en digital markedsstrategi med alle komponenter, samt koordinering med tradisjonell markedsstrategi. Del 1 tar også opp hvordan vi jobber med den digitale kunden, skaper «personer» og vi utvider markedsmiksen og behandler hvordan vi anvender dette online. Til slutt i del 1 lærer vi hvordan vi skal måle og evaluere effekten av ulike digitale løsninger. Del 2 «Operasjonell tilnærming» - her er fokuset på alle de ulike kanalene, medieflatene, teknologien og det digitale innholdet. Vi starter med å se på hvordan man skaper «godt» innhold, dernest fokuserer vi på sosiale medier, websider, e-post, søkemotor optimalisering, mobilmarkedsføring, betalt online reklame, PR og merkevarebygging på nett. Siste tema er e-CRM (Electronic Customer Relationship Management) hvor vi diskuterer hvordan rekruttere og utvikle kunder, innsamling, vedlikehold og bruk av «Big Data».

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • Har kunnskap om digital markedskommunikasjon og distribusjon.
 • Har grunnleggende innsikt i utvikling av en digital markedsstrategi.
 • Har kunnskap rundt problemer knyttet til utvikling av innhold for digitale media.
 • Har oversikt over lover og retningslinjer som ivaretar sikkerheten for innsamling og behandling av persondata.
 • Har kunnskap om ulike kanaler, media og plattformer som brukes innenfor digital kommunikasjon.
 • Har forståelse av hvordan tradisjonelle markedsføringsmodeller kan anvendes for å utvikle nye metoder til bruk innenfor en digital verden.
 • Har innsikt i metoder for å måle og vurdere effekten av ulike digitale strategier og kanaler.

Ferdigheter:

 • Kan redegjøre for hvordan digital teknologi har endret markedskommunikasjon og distribusjon.
 • Kan utarbeide en grunnleggende digital markedsstrategi.
 • Kan analysere funksjonalitet og effektivitet til ulike digitale plattformer, kanaler og media i relasjon til en bedrifts behov.
 • Kan reflektere rundt etiske problemstillinger i bruken av ulike digitale løsninger.
 • Kan gjenkjenne og forklare hvordan ulike mikro- og makro-nivå faktorer påvirker ulike digitale løsninger for bedrifter og organisasjoner.
 • Kan utvikle godt innhold for digital kommunikasjon.
 • Kan vurdere effektivitet i valg av kanaler for digital markedskommunikasjon og distribusjon.
 • Kan beskrive hvordan digital markedskommunikasjon og distribusjon brukes i praksis.
 • Måle og evaluere effekten av ulike digitale strategier og kanaler.

Generell kompetanse

 • Kan demonstrere hvordan de ulike digitale teknologiske løsningene integreres til en helhet som gir et konkurransemessig fortrinn for en bedrift.
 • Kan sette de digitale teknikkene i en sømløs sammenheng med bedriftens øvrige tradisjonelle markedsaktiviteter.
 • Kan analysere relevansen av innovasjoner og digitale nyvinninger.
 • Har innsikt i og forståelse for hva som fungerer i forhold til kunde, produkt og organisasjon.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BRH210 Markedsføring
BHO270 Markedsføringsledelse

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen/prosjektarbeid i gruppe og skriftlig individuell skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen/prosjektarbeid i gruppe 2/5 1 Semestre Bokstavkarakterer
Skriftlig individuell skoleeksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen/Prosjektarbeid i gruppe, maks 4 personer. Prosjektoppgavens omfang: 3000 ord +/- 500

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

I løpet av semesteret vil det bli avholdt obligatoriske forelesninger/seminarer med obligatorisk oppmøte på minimum 2 av disse. Dette vil bli mer definert ved semesterstart.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger, gjesteforelesere, oppgaveløsning/case i undervisningstimene.

Forelesninger, 40 timer

Prosjektarbeid med foreleser, 6 timer

Selvstyrt Prosjektarbeid, 30 timer

Selvstudium, 170 timer

Individuell eksamen, 4 timer

Totalt anbefalt tid, 250 timer

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto