Lederlaboratorium (BRH385)

Kurset skal bidra til å utvikle den enkelte student i retning av å bli et bevisst og deltakende gruppemedlem og en reflektert leder, med særlig vekt på å arbeide gjennom og sammen med sine kolleger og medarbeidere. Det skal bidra til økt selvinnsikt og forståelse for sammenhenger mellom egen adferd og gruppens utvikling. Kurset skal også gi praktisk trening i sosialt samspill og samhandling, kommunikasjon, og trening i å observere og analysere samspill. Studentene skal gjennom kursets ulike aktiviteter øke bevisstheten om den menneskelige kapitalens verdi i servicebedrifter, og om nødvendigheten av å ivareta og utvikle seg selv og sine medarbeidere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRH385

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i faget er hentet fra teorier og forskning om gruppepsykologi, med fokus på gruppedynamikk, personlighet, kommunikasjon, arbeids- og organisasjonspsykologi. Kursets arbeidsformer er blant annet "teambyggingsteknikker", praktiske oppgaver og simuleringer. Arbeidet er i stor grad prosessorientert, og krever at studenten går inn i prosessene og lærer av disse gjennom å arbeide med egen adferd og egne holdninger i forhold til gruppen og til målet med kurset. Studentene skal også analysere problemfaktorer i samarbeidssituasjoner, og presentere analyser og løsninger på disse i skriftlig form.

Læringsutbytte

Etter endt studie forventes det at studenten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale prinsipper i gruppepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og ledelsespsykologi.
 • kjenner til gruppeprosesser og ledelsesprosesser, endringsprosesser i servicebedrifter.
 • har kunnskap om etablering og ledelse av effektive team og relasjonsledelse.
 • har kunnskap om hvilken verdi den menneskelige kapitalen har i servicebedrifter.

Ferdigheter

 • kan etablere og vedlikeholde fungerende arbeidsgrupper som del av ledelsesprosesser i serviceorganisasjoner
 • kan analysere og definere ett effektivt team samt de sammensatte krav som preger slike i servicebedrifter
 • kan analysere prestasjonskomponenter i team og identifisere problemområder serviceledere står overfor
 • har ferdigheter i presentasjonsteknikk
 • har ferdigheter i akademisk skriveteknikk

Generell kompetanse

 • har innsikt i særlige trekk ved effektive grupper der samspillet mellom servicemedarbeidere individuelle ferdigheter, evner og personlige trekk står sentralt
 • kjenner til sentrale aspekter ved samspill og ledelse i moderne serviceorganisasjoner
 • kan formidle kunnskap om de sentrale prinsippene i gruppestrukturering, medarbeiderytelse, og gruppefunksjonalitet både skriftlig og muntlig
 • kan legge til rette for aspekter ved tjenester som både er synlig og usynlig for kundene i servicebedrifter

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BHO130 Serviceledelse og serviceorganisering, BHO290 Personalledelse (HR)
BRH100 Serviceledelse, BRH230 HR-ledelse (HR)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave i gruppe 1/1 72 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Læringslogg må leveres og være godkjent før eksamen
En egenandel må beregnes til matkostnader. Opphold med overnatting over fem dager er obligatorisk. Overnatting dekkes av instituttet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Trude Furunes

Arbeidsformer

Deler av pensum legges opp som førlesning, dvs. at dette skal gjennomgås av studenten før emnet starter.

Forelesninger og ulike former for gruppearbeid.

Deltakelse er obligatorisk på hele kurset.

Emnet Lederlaboratorium gjennomføres 1 uke i tidsrommet uke 36-38. Det gjennomføres informasjonsmøte om våren. Påmelding til emnet gjøres via administrasjonen på NHS i etterkant av informasjonsmøtet. Hvis påmelding er større enn antall plasser vil det bli prioritering basert på studieprogresjon og karaktergjennomsnitt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Lederlaboratorium (BHO385_2) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto