Bacheloroppgave i reiselivsledelse (BRLBAO)

Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet.

Oppgaven er et selvstendig arbeid der en skal benytte de kunnskaper som er opparbeidet gjennom studieprogrammet. Arbeidet med bacheloroppgaven består av en selvvalgt kritisk problemformulering som løses metodisk med siktemål å komme frem til en så verifisert begrunnet konklusjon som mulig. Arbeidet utføres ved løpende å dokumentere metodebruk og kildestoff i tråd med gjeldende standarder for dette.

Det avholdes et informasjonsmøte i høstsemesteret (i det femte semesteret) med presentasjon av mulige tema. Det er mulig å skrive oppgaver i samarbeid med næringslivet.

Studentene gjennomfører et kurs i metodebruk og oppgaveseminar før de leverer inn prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen godkjennes av veileder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRLBAO

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studentene velger, begrunner og formulerer selv oppgavens problemstilling innenfor gitte rammer. De skal løse denne ved bruk av relevante, hensiktsmessige og forskningsmetodiske fremgangsmåter og verktøy, og gi en begrunnet konklusjon på løsningen av oppgaven. Dette arbeidet skal samles i et skriftlig dokument i akademisk stil og i tråd med faglig relevant standard. Problemstillingen kan være empirisk utforskende, teoretisk utredende eller prosjekt-orientert. Utredning og svar på andre spørsmål kan også danne grunnlag for oppgaven, da gjerne i samråd med veileder.

Oppgaven kan leveres som et individuelt arbeid eller som et gruppearbeid utført av inntil tre studenter. Ved gruppearbeid foreligger et krav om solidarisk ansvar, aktivt samarbeid og felles medvirkning.

Omfanget av bacheloroppgaven bestemmes av det akademiske krav til saklig relevans. Omfanget er nært knyttet til valgt problemstilling og prosessene knyttet til løsningen av denne.

Det er laget eget veiledningshefte for skriving av bacheloroppgaver ved instituttet og annen relevant informasjon vil bli lagt ut på Canvas.

Oppgaven skal være basert på minst ett fag og en metode som er del av det aktuelle studieprogrammet.

Studentene må ha gjennomgått et obligatorisk kurs i metodebruk og oppgaveseminar før de leverer inn prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen godkjennes av veileder.

Læringsutbytte

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • kunne gjøre rede for faglige problemstillinger innenfor selvvalgt tema.
  • opparbeide seg fordypningskompetanse innenfor selvvalgt tema.

Ferdigheter

  • kunne konstruere en problemstilling og arbeide systematisk for å løse den.
  • kunne velge ut og anvende relevant teori som en del av løsningsprosessen
  • kunne velge hensiktsmessig metode i forhold til problemstilling.
  • kunne vise forståelse og anvendelse av relevant metode.

Generell kompetanse

  • ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre et mindre vitenskapelig prosjekt.
  • Kunne formidle sitt faglige bidrag i skriftlig form gjennom de formkrav som stilles til en vitenskapelig publikasjon.

Forkunnskapskrav

De to første årene av bachelorprogrammet må være bestått før en kan starte arbeidet med bacheloroppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Metode- og skriveseminar, Bibliotekkurs

Fagperson(er)

Veileder:

Jinghua Xie

Emneansvarlig:

Olga Gjerald

Veileder:

Leif Selstad

Veileder:

Trude Furunes

Veileder:

Dag Osmundsen

Veileder:

Kristin Engh

Arbeidsformer

Å skrive bacheloroppgave er et selvstendig arbeid. Arbeidsformene som blir valgt skal fremgå av oppgaven. Undervisningen foregår ved veiledningsmøter mellom studentene og veileder, og i obligatoriske metodekurs.

Veiledning:

Å skrive bacheloroppgave er en prosess. Hver student/gruppe har tilbud om tre veiledningsmøter. Møtene bør avtales med faglærer tidligst mulig i prosessen.

Åpent for

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto