Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag (BSO101)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSO101

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av fire temaer:

 1. Introduksjon til faget sosialt arbeid
 2. Sosiale problemer
 3. Verdier og profesjonsetikk
 4. Utøvelse av sosialt arbeid

Sosialt arbeid har fokus både på individet og dets kontekst, og en søker en mest mulig helhetlig forståelse av brukers situasjon. Kunnskap om sosiale problemer og hvordan de oppstår er grunnleggende for å forstå sosialt arbeid. Både verdier i faget og personlige verdier påvirker utøvelsen av sosialt arbeid. Det er fokus på ressurser hos personen, i familien og i miljøet. Sosialt arbeid foregår på individ, gruppe og samfunnsnivå. Det vektlegges at studentene kan anvende kunnskap, verdier og ferdigheter i sosialt arbeid.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Introduksjon til faget sosialt arbeid

 • Har kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn.
 • Har kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid.
 • Har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar.
 • Kjenner til faget slik det praktiseres i yrkesfeltet (feltbesøk).

Sosiale problemer

 • Har kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng.
 • Har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer.

Verdier og profesjonsetikk

 • Har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og relevante etiske teorier.
 • Kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte.
 • Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker.
 • Har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering og hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et inkluderende samfunn.
 • Har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner.
 • Være bevisst på egne verdier og holdninger, og hvordan disse påvirker yrkesutøvelsen.
 • Være bevisst på, og kunne kritisk reflektere over faglige og etiske problemstillinger som er relevant for sosialt arbeids praksis.

Utøvelse av sosialt arbeid

 • Ha erfaring med å anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner.
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap i en praktisk sammenheng.
 • Ha erfaring med å anvende kommunikasjonsferdigheter med fokus på å etablere en god relasjon.
 • Ha erfaring med å anvende styrkeperspektivet, og se etter styrker og muligheter hos den enkelte og i omgivelsene.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, 75 % Nærværskrav

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig oppgave: Skriftlig individuell oppgave. Omfang: 1 500 ord (+/- 10%) inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th

75 % Nærværskrav: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i sosialt arbeid gruppene (ferdighetstrening) og arbeid med feltbesøk (inkludert rapport og presentasjon). Studenter som har et nærvær under 75 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Emneansvarlig:

Anne Katrine Folkman

Arbeidsformer

Forelesninger, ferdighetstreningsgrupper/sosialt arbeidsgrupper, gruppearbeid og feltbesøk.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto