Hopp til hovedinnhold

Velferdspolitikk BSO103


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSO103

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Velferdspolitiske mål og virkemidler

 • Har kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng.
 • Har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis.

Politikk og offentlig velferdsforvaltning

 • Har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet.
 • Har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor.
 • Har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning.

Profesjonsutøvelse i velferdsforvaltningen

 • Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking.
 • Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud.
 • Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere.
 • Kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene.
 • Har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen.

Innsikt i forskningsbasert kunnskap

 • Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger.
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng.
 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.
Innhold

Emnet består av fire temaer:

 1. Velferdspolitiske mål og virkemidler
 2. Politikk og offentlig velferdsforvaltning
 3. Profesjonsutøvelse i velferdsforvaltningen
 4. Innsikt i forskningsbasert kunnskap

Sosionomer er en viktig profesjon i den offentlige velferdsforvaltningens arbeid rettet mot sosiale problemer. Derfor må sosionomer ha kunnskaper om velferdspolitiske mål og virkemidler, om organisering av velferdsforvaltningen, og om politiske og administrative beslutningsprosesser. De må også beherske ulike arbeidsmåter knyttet til offentlig forvaltning.

Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke‐godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Gruppeseminar Faglig presentasjon for faglærer og medstudenter i en seminarsamling.

Gruppeoppgave: Skriftlig innlevering av gruppeoppgave. Faglig innhold og omfang bestemmes av emneansvarlig.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Nina Thorbjørnsen
Emneansvarlig: Jan Otto Jacobsen
Arbeidsformer
Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto