Velferdspolitikk (BSO103)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSO103

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av fire temaer:

 1. Velferdspolitiske mål og virkemidler
 2. Politikk og offentlig velferdsforvaltning
 3. Profesjonsutøvelse i velferdsforvaltningen
 4. Innsikt i forskningsbasert kunnskap

Sosionomer er en viktig profesjon i den offentlige velferdsforvaltningens arbeid rettet mot sosiale problemer. Derfor må sosionomer ha kunnskaper om velferdspolitiske mål og virkemidler, om organisering av velferdsforvaltningen, og om politiske og administrative beslutningsprosesser. De må også beherske ulike arbeidsmåter knyttet til offentlig forvaltning.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Velferdspolitiske mål og virkemidler

 • Har kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng.
 • Har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis.

Politikk og offentlig velferdsforvaltning

 • Har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet.
 • Har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor.
 • Har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning.

Profesjonsutøvelse i velferdsforvaltningen

 • Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking.
 • Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud.
 • Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere.
 • Kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene.
 • Har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen.

Innsikt i forskningsbasert kunnskap

 • Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger.
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng.
 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om de vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeseminar, Gruppeoppgave

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Gruppeseminar Faglig presentasjon for faglærer og medstudenter i en seminarsamling.

Gruppeoppgave: Skriftlig innlevering av gruppeoppgave. Faglig innhold og omfang bestemmes av emneansvarlig.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Emneansvarlig:

Lars Andre Nysæther

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto