Sosialt arbeid i kontekst (BSO201)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSO201

Versjon

2

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av tre temaer:

 1. Kontekstuell forståelse i sosialt arbeid med enkeltpersoner, familier og grupper
 2. Sosialt endringsarbeid på ulike nivå
 3. Anvende forskningsbasert kunnskap

Kontekstuell forståelse i sosialt arbeid med enkeltpersoner, familier og grupper handler om at sosionomen i samarbeid med menneskene vedkommende skal hjelpe søker å forstå forhold som har betydning for deres livssituasjon, hvor sosiale utfordringer forstås ut fra de sosiale sammenhenger de opptrer i. Kontekstuell forståelse er avgjørende for å få et mest mulig helhetlig bilde av menneskers situasjon med utgangspunkt i deres egen opplevelse av sin situasjon. Det innebærer at også en forståelse som tar utgangspunkt i at det er ulike måter å være familie på og leve livet sitt på, og at den enkelte familie og det enkelte individ er eksperter på seg selv og sine liv. I emnet vektlegges ulike teorier og perspektiver på mennesker i kontakt med velferdssystemet og kunnskap om sosial kapital og utfordringer marginaliserte mennesker og familier står overfor, og hvordan anvende kunnskapen på en måte som bygger på åpenhet, gjensidig respekt og anerkjennelse.

Sosialt endringsarbeid på ulike nivå bygger videre på emnets første tema, der konteksten også er sentral i endringsarbeidet, hvor en ut fra kontekstuell kunnskap bygger på ressurser som finnes rundt de man skal hjelpe og muligheter som finnes i familienettverk og nærmiljø. Gjennom samarbeid og likeverdig dialog kan det sosiale endringsarbeidet bidra til fleksible, men samtidig robuste løsninger.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kontekstuell forståelse i sosialt arbeid individ, familier og grupper

 • Kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk.
 • Har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett.
 • Har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre.
 • Kan anvende faglig kunnskap om sosiale problemer, overganger og livskriser for å fremme mestring og endring i samarbeid med enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere.
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning.
 • Har kunnskap om hvordan helsemessige, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende, og særskilt om barn som pårørende.
 • Har kunnskap om hvordan sosial klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker folkehelse og levekår.
 • Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker
 • Har kunnskap om samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur.

Sosialt endringsarbeid på ulike nivå

 • Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid, og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings, mestrings og endringsprosesser.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner.
 • Kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med barn og unge om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter.

Anvende forskningsbasert kunnskap

 • Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid

Anbefalte forkunnskaper

BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: Maksimalt 3500 ord. inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om de vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave, Nærvær

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig oppgave: Skriftlig individuell oppgave. Omfang: 1 500 ord (+/- 10%) inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Nærvær: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75% i undervisningen i ferdighetstreningsgrupper og seminarer. Studenter som har et nærvær under 75% i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Heidi Lie Eriksen

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, ferdighetstreningsgrupper* i sosialt arbeid og seminarer*

(*obligatorisk fremmøte)

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto