Bacheloroppgave (BSOBAC)

Bacheloroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSOBAC

Versjon

4

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Bacheloroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid. Formålet med oppgaven er å gi studenten mulighet til å fordype seg i et tema og arbeide selvstendig med faglige spørsmål. Oppgaven skal gi trening i å skrive en tekst som tilfredsstiller krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling. Studenten velger selv et relevant sosialfaglig tema.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha bred og flerfaglig kunnskap om ett sentralt sosialfaglig tema med tilhørende problemstillinger og prosesser.
  • Ha kunnskap om forskningsprosessen.
  • Ha kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder og deres muligheter og begrensninger.

Ferdigheter

  • Anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i forskningsprosessen.
  • Anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte.
  • Anvende kvalitativ og/eller kvantitativ metode i arbeidet med sosialfaglige problemstillinger.
  • Formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv.

Generell kompetanse

  • Planlegge, gjennomføre, begrunne sosialfaglige tema, problemstillinger og prosesser selvstendig.
  • Ha innsikt i fag og yrkesetiske problemstillinger i det sosialfaglige feltet.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett, BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst, BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering, BSOP20 Kunnskapsbasert praksis

Anbefalte forkunnskaper

BSO301 Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger, BSO302 Sosialt arbeid med inkludering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Bacheloroppgaven kan skrives individuelt eller sammen med en medstudent. Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave på inntil 10 000 ord inkludert innholdsfortegnelse, fotnoter, kildehenvisninger og litteraturliste Referansestil: APA 7th.Øvrige formelle krav og generelle tips er beskrevet i dokumentet "Retningslinjer for bacheloroppgaven".Instituttet tildeler veileder. Studenten har rett på fire ganger veiledning, hvorav minimum en veiledning skal være individuell. Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med veileder. Veiledningen må være avsluttet en uke innen innleveringsfristen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektskisse, Nærværskrav

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan levere bacheloroppgaven. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra å kunne levere bacheloroppgaven.

Prosjektskisse: Studenten skal levere en prosjektskisse på inntil 600 ord. Skissen skal beskrive og begrunne problemstilling og redegjøre for oppgavens design, herunder valg av forskningsmetode.

Nærværskrav: 75% nærværsplikt på undervisning i forskningsmetode. Studenter som har nærvær under 75%, mister rett til å levere bacheloroppgaven, uansett grunn.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anne Katrine Folkman

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Arbeidsformer

Veiledning individuelt og/eller i gruppe.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto