Hopp til hovedinnhold

Helse, sykdom og sykepleie del 2 BSY261

Emnets fokus er sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom. Det sentrale i emnet er pleie, omsorg og behandling av den syke og ivaretakelse av pasientens pårørende. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling. I emnet vektlegges kunnskap om sykepleiens etiske og vitenskapelige grunnlag som utgangspunkt for å kunne møte pasienter og pårørende i deres opplevelse og erfaring med sykdom og livsfenomener. Emnet inneholder sykdomslære innen sentrale områder. Kunnskap i disse temaene gir kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av sykepleietiltak og behandling. Kunnskap om mestring av kronisk sykdom står sentralt og det fokuseres på en helhetlig tilnærming for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til forebygging, lindring og rehabilitering. Emnet vektlegger også kvalitet og pasientsikkerhet med et særskilt fokus på pasient- og pårørendeinvolvering, samt ledelse og teamarbeid på avdelingsnivå.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSY261

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om sykepleiens vitenskapelige og etiske grunnlag
 • Har kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie; håp og mening
 • Har kunnskap om å møte pasienter og pårørendes åndelige og eksistensielle behov
 • Har bred kunnskap om årsaker, symptomer, sykdomsforløp og behandling knyttet til sentrale sykdommer
 • Har kunnskap om farmakologi ved behandling av sentrale sykdommer
 • Har bred kunnskap om pasienters og pårørendes behov for helhetlig sykepleie
 • Har kunnskap om barn og unges normale utvikling og særegne behov, inkludert kunnskap om medvirkning og rettigheter
 • Har kunnskap om pårørendes rettigheter og deres betydning for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer helsetjenesten
 • Har bred kunnskap om sykepleie til pasienter i ulike livsfaser, utsatte livssituasjoner og ved kroniske lidelser
 • Har kunnskap om palliasjon og sykepleie i livets sluttfase
 • Har kunnskap om ledelse, organisering og teamarbeid på avdelingsnivå
 • Har kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten
 • Har kunnskap om informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelsen
 • Har kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende vitenskapelig og etisk kunnskap i praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kan observere, vurdere og begrunne pasientens behov for sykepleie og iverksette aktuelle sykepleietiltak
 • Kan planlegge og utøve sykepleie på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan reflektere over sykepleiefaglige og etiske problemstillinger
 • Kan reflektere over betydningen av ulike kunnskapsformer og utvikling av faglig skjønn i sykepleie
 • Kan reflektere over pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling
 • Evner å møte og ivareta pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • Kan planlegge og gjennomføre helhetlig sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter
 • Kan reflektere over sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold og overgrep
 • Kan planlegge tiltak som sikrer trygg overføring av pasienten mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
Innhold

SYKEPLEIENS GRUNNLAG OG ETIKK

 • Etikk, kunnskap og vitenskap i sykepleie
 • Å være pasient
 • Håp og mening
 • Åndelig og eksistensielle dimensjoner
 • Ulike tilnærminger til helse
 • Ulike perspektiver på sorg

SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI INNENFOR OMRÅDENE

 • Blodsykdommer
 • Immunologiske og revmatiske sykdommer
 • Nevrologiske sykdommer
 • Endokrine sykdommer
 • Skader/sykdommer i bevegelsesapparatet
 • Sykdommer i øye, øre, nese, hals
 • Sykdommer knyttet til gynekologi og obstetrikk
 • Sykdommer i mammae
 • Pediatri
 • Geriatri

HELHETLIG BEHOV FOR SYKEPLEIE TIL PASIENTER SOM ERFARER HELSESVIKT OG SYKDOM

 • Sykepleie til pasienter med sykdommer i bevegelsesapparatet
 • Sykepleie til pasienter med revmatiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter med nevrologiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter ved diabetes mellitus
 • Sykepleie til pasienter med kreft
 • Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser og obstetrikk
 • Sykepleie til den akutt, kritisk syke eldre pasienten
 • Sykepleie til barn og unge
 • Sykepleie og omsorg i livets sluttfase
 • Sykepleie ved omsorgssvikt, vold og overgrep

Å LEVE MED KRONISK SYKDOM

 • Mestringsteorier og -strategier
 • Sykepleie ved seksuelle problemer ved akutt og kronisk sykdom

PÅRØRENDE

 • Pårørendes rettigheter
 • Samhandling og kommunikasjon med pårørende
 • Pårørendes erfaringer

LEDELSE

 • Ledelse og organisering av helsetjenesten på avdelingsnivå

PASIENTSIKKERHET

 • Kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
BSY160 Sykepleiens grunnlag, BSY161 Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag, BSY162 Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet, BSYPSH Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie
BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY156 Grunnleggende sykepleie, BSYP01 Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 7 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
100% tilstedeværelse i forberedelse til og gjennomføring av simulering

Vilkår for å gå opp til eksamen:

 1. 100% tilstedeværelse i forberedelse til og gjennomføring av simulering. I særskilte og dokumenterte tilfeller kan nærværsplikt fravikes med inntil 20% etter søknad fra studenten.

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved forberedelse til simulering medfører at studenten må levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for å kunne delta på simulering. Ved ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved gjennomføring av simulering gis et nytt tilbud etter avtale med faglærer. Ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved gjennomføring av simulering fratar studenten adgang til eksamen i BSY261. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Turid Anita Jaastad
Studieprogramleder: Bodil Bø
Arbeidsformer
Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, simulering og selvstudier.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Sykepleie til pasient og pårørende - Del B (BSY251) 10
Sykepleie til pasient og pårørende - Del B (BSY251) 10
Klinisk sykepleie - Del B (BSY251) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B (BSY253) 2.5
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B (BSY253) 2.5
() 20
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto