Bytransformasjon (BYG225)

Emnet skal lære studenter hvordan de kan gjenskape eller videreutvikle et urbant område mens de balansere forskjellige verdier, planmessig krav og utformingsidealer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG225

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Utvikling og transformasjon av eksisterende byomgivelser er meget utfordrende, fordi det krever en grundig forståelse av stedets historie, karakter, funksjon og potensialet. Transformasjon baseres på bærekraftige konsepter med fokus på gjenbruk, varighet og naturbaserte løsninger. Studenten skal kunne ta hensyn til forskjellige interesser i utviklingen av et området, samtidig som de tar høyde for eksisterende lokale, regionale og nasjonale planer, strategier og retningslinjer. Emnet skal lære studenter hvordan de kan gjenskape eller videreutvikle et urbant område mens de balansere forskjellige verdier, planmessig krav og utformingsidealer.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha

 • Kunnskap om hvordan historie, karakter, funksjoner og potensialet av urbane rom eller byområder vurderes
 • Forståelse for rammebetingelser og forskjellige perspektiver og interesser som påvirker utforming av byrom
 • Kunnskap om hvilke kvaliteter som er viktige i et byområdet, og hvordan kan sikres i utforming
 • Forståelse for valg av grunnleggende verdier, designkonsepter og tilhørende utforming
 • Innsikt i brukerbehov og interesser blant forskjellige aktører.

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

 • Gjennomføre analyser av byområder, nabolag eller bysentre
 • Lage ideutkast og mulighetsstudier
 • Utvikle designkonsepter som er forankret i analyse og beskriver stedets potensialet og målsetting
 • Utarbeide konkrete utformingsforslag som viser forståelse for dimensjoner, funksjoner og bruk

Etter gjennomført emne skal studentene ha generell kompetanse i

 • Framlegg av analyser, konsept- og designforslag
 • Presentasjon av prosjekter - muntlig og grafisk med tegninger, fysiske og/eller digitale modell samt beskrivelser og illustrasjoner

Forkunnskapskrav

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Stedsforståelse og Byteori, BYG110 Byrommet, BYG120 Områdeplanlegging, BYG130 Vegplanlegging

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bokstavkarakterer

Mappevurdering består av en individuell del gjennom egne analyser og refleksjonsoppgaver som teller 40%; i tillegg skal det leveres en gruppeoppgave med et prosjekt som fokuserer på klimanøytralitet i en gruppe. Det teller 60%.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen. Studenter som ikke består, kan gjennomføre mappevurdering neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kirsten Welschemeyer

Studieprogramleder:

Ari Krisna Mawira Tarigan

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Faget undervises ved hjelp av prosjektbasert undervisning, veiledning, befaringer, øvinger og gruppearbeid. Deltakelse i prosjekt- og gruppearbeid er obligatorisk, dette gjelder også gjennomgang av prosjekter og veiledning. Godkjenning av deltakelse forutsetter oppmøte i veiledningstimer og dokumentert bidrag til prosjektarbeidet.

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto