Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

Praksisarbeid / Utplassering


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG270

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i et entreprenørfirma, et rådgivende konsulentkontor eller i det offentlige. Studenten må i utgangspunktet selv finne en arbeidsplass som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, blir utarbeidet en nærmere spesifisert plan for hvordan emnet rent praktisk skal gjennomføres og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil normalt skje på grunnlag av en rapport fra studenten, og det forutsettes at også innholdet i rapporten avtales før praksisperioden starter. Kravet til rapporten kan eksempelvis være at den inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis + dokumentasjon på utført arbeid + attesterte timelister, men dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:

Kunnskaper:

  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer.

Ferdigheter:

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte.

Generell kompetanse:

  • Selvstendighet i teoretisk og kreativt faglig arbeid.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg
BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha fullført minimum 90 studiepoeng iht. godkjent utdanningsplan for å kunne gis adgang til praksisemnet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid og framlegg 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted. Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet. OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk (MSK690_1) 10
Praksis i maskinteknikk, Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk ( MSK390_1 MSK690_1 ) 20

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto