Plan- og analysemetoder (BYG500)

Emnet gir kunnskap om og forståelse av planleggingsteorier og -metoder, samt opparbeider erfaring med forskjellige analyseverktøy.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG500

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet inneholder en faglig teoretisk del med forelesninger og litteraturseminarer, og en prosjektoppgave som utføres i grupper. Emnet vil behandle de ulike fasene i en planleggingsprosess - fra situasjonsanalyse og problemidentifikasjon til valg av planalternativ. Ulike metoder i planlegging og deres nytte i ulike planleggingssituasjoner belyses, samt en drøfting av planleggerens rolle i forhold til valg av metode. Utviklingen mot større grad av brukerinnvolvering behandles, og det legges vekt på metoder som underbygger dette, særlig der tiltak skal utformes ut fra samfunnsmessige hensyn.

Gjennom prosjektarbeid vil studentene få anledning til å anvende ulike planleggings- og analysemetoder ved hjelp av konkrete caser.

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha:

  • Kunnskap om ulike planleggingsteorier, -tilnærminger og -perspektiver, samt planleggerens rolle i planleggingsprosessen.
  • Kunnskap om forskjellige analysemetoder som brukes i areal- og samfunnsplanlegging (f.eks. stedsanalyse, remote sensing, dokumentstudier, geografisk analyse, brukerundersøkelser, medvirkning), samt hvordan deres valg kan påvirke planleggingsresultater.
  • Faktabasert forståelse for stedskvaliteter, -utfordringer og -potensialet, samt deres rolle i byen og regionen.

Studentene skal etter gjennomført emne kunne:

  • Samle data og gjennomføre analyser som danner grunnlag for planleggingsavgjørelser.
  • Gi anbefalinger om et steds utvikling basert på innhentet datamaterialet og gjennomførte analyser.
  • Drøfte styrke og svakheter ved de ulike metodene som benyttes i areal- og samfunnsplanlegging.
  • Gjøre kritiske vurderinger rundt metodevalg i lys av aktørenes interesser.

Studentene skal etter gjennomført emne ha generell kompetanse i å:

  • Utforme planleggingsprosesser og foreta valg av analysemetoder i lys av konkrete planleggingssituasjoner.
  • Presentere urbane analyser på en profesjonelt og faglig fundert måte, både muntlig, grafisk og skriftlig.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og prosjektoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/2 1 Semestre Bokstavkarakterer Egen prosjektrapport
Muntlig eksamen 1/2 30 Minutter Bokstavkarakterer

Prosjektoppgaven er et gruppearbeid og individuelt bidrag må dokumenteres. Prosjektoppgaven starter i første undervisningsuke.Det stilles krav til at begge vurderingsdeler bestås innenfor samme semester for å oppnå et samlet resultat i emnet. Dette gjelder også for studenter som ønsker å forbedre sitt resultat i emnet.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Muntlig eksamen gjennomføres individuelt og varer 20-30 min (avhengig av antall studenter). Det er tillatt å ha med egen prosjektrapport som hjelpemiddel.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Aktiv deltakelse i og bidrag til gruppearbeidet og litteratureseminarer er obligatorisk for å få adgang til vurdering i emnet og muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Daniela Müller-Eie

Faglærer:

Renata Aradi

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Guzman Cruz Rodriguez

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Emnet går intensivt over 6 uker, med 8 timer formell undervisning, pluss min. 20 timer selvstendig prosjektarbeid. Emnet inneholder opplæring i ArcMap.

Emnet bruker problembasert læring og består av en kombinasjon av forelesninger/litteraturseminarer og gruppe-/prosjektarbeid.

Åpent for

Studenter som oppfyller gjeldende opptakskrav for master i byplanlegging.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto