Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

Hensikten med emnet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av samfunnsfaglige teorier om teknologisk utvikling, samt hvordan teknologiske utviklingsprosesser kan bidra til et mer effektivt og sikrere samfunn, men også nye trusler og risikoer. Emnet skal også gi studentene en innføring i sikkerhetsutfordringer innen konkrete teknologiområder som IKT, infrastruktur og oljevirksomheten, samt hvordan myndighetene kan møte og håndtere disse utfordringene gjennom ulike tiltak.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYS210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet tar opp teorier om teknologisk utvikling, sårbarhet og samfunnssikkerhet. Temaer er hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker den teknologiske utvikling, og hvordan teknologisk endring bidrar til å skape ulike samfunnsrelaterte sikkerhetsutfordringer. Emnet vil ta for seg sårbarhetsutfordringer knyttet til spesifikke teknologiområder som f.eks. IKT, infrastruktur og oljevirksomheten. Emnet vil også gå inn på ulike styrings- og reguleringsutfordringer knyttet til den teknologiske utvikling, samt hvordan disse kan møtes gjennom ulike former for reguleringstiltak.

Emnet tar spesifikt for seg følgende generelle temaer:

 • samfunnsmessige faktorer som påvirker teknologisk utvikling
 • samfunnsfaglige teorier som kan forklare teknologisk endring
 • hvordan teknologisk utvikling kan endre gamle og skape nye trusler og risikoer
 • deltakelse, regulering og styringsutfordringer i den teknologiske utvikling

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha kunnskap om:

 • ulike samfunnsfaglige perspektiver og begrep som kan brukes til å forstå og analysere teknologisk utvikling
 • samspillet mellom teknologier og samfunn
 • sentrale kjennetegn ved teknologier som bidrar til å øke eller redusere sårbarhet og risiko i samfunnet
 • dilemmaer i utvikling og bruk av teknologi i forhold til sårbarhet og risiko
 • styringsutfordringer og reguleringsmuligheter i utviklingen av ulike teknologier

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

 • kunne analysere hvordan ulike aspekt ved teknologiske endringsprosesser og teknologier kan bidra til ulike former for sårbarheter og samfunnsrelaterte sikkerhetsutfordringer
 • kunne analysere hvordan slike sikkerhetsutfordringer kan møtes og håndteres gjennom ulike virkemiddel for styring og regulering av teknologi og teknologiske endringsprosesser
 • kunne presentere problemstillinger og tema knyttet til teknologisk utvikling i form av muntlige og skriftlige presentasjoner

Generell kompetanse

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha generell kompetanse i:

 • å forstå og analysere teknologiske endringsprosesser ved hjelp av samfunnsmessige begreper og teori.
 • å forstå hvordan teknologisk endring kan bidra til nye sikkerhetsutfordringer, og hvordan myndighetene kan møte disse gjennom ulike tiltak og reguleringsformer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Skriftlig digital eksamen i Inspera.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er én obligatorisk gruppepresentasjon/ gruppeinnlevering i emnet. Denne må være godkjent for å få adgang til eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Henrik Kvadsheim

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, skiftlige innleveringer og obligatoriske gruppepresentasjoner ved studenter

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sårbarhet og teknologisk utvikling (BSA240_1) 10

Åpent for

Studenter oppmeldt i "Bachelorprogrammet for byplanlegging og samfunnssikkerhet", studenter i

bachelorprogrammet for statsvitenskap, samt studenter ved det

teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS som er tatt opp på sikkerhetsrelaterte bachelorprogram.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto