Elektriske anlegg og installasjoner 2 (ELK330)

Emnet bygger videre på Elektriske anlegg og installasjoner 1. Emnet vil være ca. 50% prosjektarbeid og caseløsning i grupper (problem/challenge based learning) og 50% forelesninger som støtter opp om prosjektarbeidet og som bygger videre på tema fra elektriske anlegg og installasjoner 1.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELK330

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2026

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Det faglie innholdet i dette emnet er todelt, i tillegg til å inkludere prosjektarbeid.

Elektriske anlegg:

Introduksjon til modellering av transmisjonsliner og 3-fase-systemer. Dette inkluderer last- og kortslutningsberegninger, belastningsfordeling, samt spenningsfall, effekt- og energitap. Emnet inkluderer videre analyse og simulering av dynamisk oppførsel. Emnet gir en oversikt over vern for distribusjonssystemer og i nettet, samt beskyttelse av kabler, generatorer og motorer.

Installasjoner:

Installasjon av varmepumper og vannbårne energisystemer. Det gis en introduksjon til lys og varmelære, enkle lysberegninger med dataprogram. Det gis en oversikt over sikkerhetstiltak for installasjoner med tanke på sikkerhet for person, brann og drift,samt en oversikt over forskrifter og regelverk. Videre ses det på energiforbruk i bygninger, introduksjon til bygnings-informasjons-modellering BIM og byggautomatisering. Det gis en introduksjon til risikoanalyse og dokumentasjon av anlegg, samt vurdering av installasjoner opp mot forskrifter og normer.

Prosjektarbeid og faglig ledelse:

Studentene deles inn i grupper og sammen skal de arbeide praktisk med å prosjektere ulike elektriske anlegg av ulik størrelse og kompleksitet.

Læringsutbytte

  • Kunne lage modell av transmisjonsliner og 3-fase-systemer for å utføre last- og kortslutningsberegninger, belastningsfordeling, samt analyse av spenningsfall, effekt- og energitap.
  • Ha kjennskap til analyse og simulering av dynamisk oppførsel.
  • Ha kjennskap til vern for distribusjonssystemer og i nettet, samt beskyttelse av kabler, generatorer og motorer.
  • Kjenne til prinsippene bak installasjon av varmepumper og vannbårne energisystemer.
  • Ha kunnskap om lys og varmelære, enkle lysberegninger med dataprogram.
  • Ha kjennskap til sikkerhetstiltak for installasjoner med tanke på sikkerhet for person, brann og drift,samt en oversikt over forskrifter og regelverk.
  • Ha kunnskaper om energiforbruk i bygninger, bygnings-informasjons-modellering BIM og byggautomatisering.
  • Ha kjennskap til risikoanalyse og dokumentasjon av anlegg, samt vurdering av installasjoner opp mot forskrifter og normer.
  • Kunne prosjektere ulike elektriske anlegg av ulik størrelse og kompleksitet.

Forkunnskapskrav

ELE100 Elektroteknikk 1, ELK220 Elektriske anlegg og installasjoner 1

Anbefalte forkunnskaper

ELK250 Smarte nett med distribuert produksjon og ladeinfrastruktur

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/5 4 Timer Bokstavkarakterer Bestemt enkel kalkulator
Rapport 3/5 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger

10 obligatoriske teoriøvinger.

10 obligatoriske labøvinger.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Arbeidsformer

6 timer forelesning, 2 timer regneøvinger og 2 timer lab pr uke

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto