Prosess og produksjon (ENP100)

Emnet er et innføringsemne i prosessering og produksjon av petroleum. Emnet omfatter tradisjonelle tema fra petroleumsproduksjon med fokus på reservoar og brønn, inkludert det man trenger fra reservoarteknikk og PVT. I tillegg kommer prosesserings- og reguleringsteknikk med fokus på plattform- eller landbaserte anlegg.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ENP100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Produksjonssystemer, fluidegenskaper, strømning i reservoar, permeabilitet og formasjonsskade, strømning i rør (enfase) og brønn (flerfase), trykkgradient i rør/brønn, separasjon og dehydrering, faselikevekt og PVT, prosessregulering, brønnstimulering og vedlikehold, kunstig løft. Laboratorieøvelser.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal kandidaten kunne:

  1. Analysere strømningsforhold i petroleumsreservoarer, produksjonsbrønner og plattformbaserte produksjonsanlegg ved hjelp av etablerte metoder for overslagsberegning, samt kunne redegjøre for grunnlaget for disse metodene og deres begrensninger.
  2. Bestemme produksjonsrater og trykkforhold for petroleumsbrønner basert på begrensede data med den nøyaktigheten de før nevnte overslagsmetodene tillater, herunder identifisere behovet for kunstig løft.
  3. Beregne egenskaper og fasesammensetninger for hydrokarbonblandinger ved hjelp av forenklede metoder.
  4. Beskrive prinsippene for enkle prosessreguleringssystemer.
  5. Redegjøre for hovedprinsippene for utvalgte metoder for brønnstimulering, løft og brønnvedlikehold under produksjon.
  6. Utføre laboratoriemålinger av ulike fluidegenskaper, samt måle porøsitet og permeabililtet på porøse medier. Rapportere fra utførte øvelser i henhold til gjennomgått opplæring i rapportskriving.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvelser
Laboratorieøvelsene er et obligatorisk arbeidskrav; adgang til eksamen betinger godkjenning av dette arbeidskravet.

Fagperson(er)

Faglærer:

Jie Cao

Laboratorieingeniør:

Dagfinn Søndenaa Sleveland

Instituttleder:

Øystein Arild

Emneansvarlig:

Runar Bøe

Faglærer:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvelser: Forelesninger og øvinger 3 x 2 timer pr. uke i 13 uker. 6 laboratorieøvelser, estimert ca. 16 timer totalt inkl. rapportskriving.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Produksjon av olje og gass (PET200_1) 10

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto