Energiteknologi (ENP120)

Energiteknologi er et bredt fagfelt som kan omfatte flere temaer som for eksempel forskjellige typer kraftverk, energieffektivitet og tjenester, energiomforming, energiinfrastruktur og lagringsteknologier, bærekraftig energi og fornybar energi. Emnet gir en god oversikt over ulike energikilder med fokus på fornybare energiressurser og hvordan de omdannes til kraft eller termisk energi ved hjelp av ulike teknologier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ENP120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet dekker ulike energikilder inkludert konvensjonelle fossile brensler og fornybare energikilder, og deres innvirkning på miljøet. Emnet gir også en gjennomgang av anvendt termisk vitenskap som er nødvendig for å studere fornybare energisystemer. Den dekker deretter de viktigste fornybare energikildene og deres termiske og kraftanvendelser, inkludert solenergi, vind, vann, geotermisk og biomasseenergi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en bred forståelse av energiressurser (både fossile og fornybare-baserte), og deres positive og negative påvirkninger på miljøet. Studentene skal få forståelse for hvordan termisk energivitenskap (som termodynamikk og fluidmekanikk) brukes i praktiske sammenhenger og hvordan man kan utføre enkle analyser. Studentene skal få en oversikt over teknologier som brukes til kraft- og termisk energiproduksjon fra fornybare energiressurser som sol, vind, vann, geotermisk og biomassekilder.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Digital eksamen på campus 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Skriftlig eksamen avholdes digitalt på campus.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 obligatoriske innleveringer
Obligatoriske øvinger skal være godkjent av faglærer minst 3 uker før eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mohammad Mansouri

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, støtte- og regneforelesninger, og innlevering av obligatoriske øvinger.

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto