Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning (FIN210)

Mange av emnene som ingeniørstudentene møter, bygger både direkte og indirekte på fysiske lover og sammenhenger. Gode grunnkunnskaper i fysikk er derfor viktig for å få best mulig faglig oversikt og utbytte av andre ingeniørfag. Solide kunnskaper i fysikk er også viktig for å kunne møte de store utfordringene vi står overfor når det gjelder jordas framtid.

Emnet skal gi nødvendige forkunnskaper i fysikk for å starte ingeniørutdanning og maritim høgskole. En skal kjenne emnets betydning for fenomener i dagliglivet, for miljøspørsmål og for den teknologiske utvikling.

Fysikk er et spennende og utfordrende emne. I undervisningen må fysikk ikke bare bli et sett med lover og regler som skal læres. Fysikk er et emne der lærer og student sammen skal kunne undre seg og diskutere hvorfor og hvordan ting skjer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FIN210

Versjon

2

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Måleenheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys, bølger, stråling og drivhuseffekt, atomfysikk, kjernefysikk og programmering i fysikk.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.

K2: Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atomfysikk og strålingsfysikk.

K3: Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan gjøre beregninger på kinematiske, dynamiske og statiske problemstillinger i en og to dimensjoner- Kandidaten kan gjøre beregninger på arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk, termofysiske og strålingsfysiske problemstillinger, enkle elektriske kretser og bevaring av mekanisk energi og bevegelsesmengde.

F2: Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.

F3: Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.

F4: Kandidaten kan gjennomføre forsøk på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport.

F5: Kandidaten kjenner til enkle anvendelser av numeriske løsningsteknikker og kan bruke programmering i python for å implementere dette.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.

G2: Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.

G3: Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser.

G4: Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Forkunnskapskrav

Bestått Vg 1 og Vg 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Enkel kalkulator , Godkjent formelsamling,

Skriftlig eksamen er med penn og papir.
Eksempel på godkjente formelsamlinger: Gyldendals tabeller og formler i fysikk – Fysikk 1, Fysikk 2, Forkurs ingeniørutdanning, Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole, Fagbokforlaget
Eksempel på godkjente kalkulatorer: Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX, Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvelse 1, Regneøvelse 2, Computer-laboratorierapport, Laboratorierapport

Obligatoriske arbeidskrav består av:

  • 2 regneøvelser
  • 1 computer-laboratorierapport
  • 1 laboratorierapport

Informasjon om og datoer for de obligatoriske aktivitetene vil komme på Canvas.

Alle obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres og være bestått for å få tilgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sigbjørn Hervik

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

  • forelesninger streames og legges ut på Canvas.
  • øvingsoppgaver individuelt og i grupper
  • 4 obligatoriske halvdagsøvelser (lab, regneøvelser, computer-lab).
  • 4 undervisningstimer per uke i ett undervisningsår

Åpent for

Forkurs for ingeniørutdanning Realfagskurs høst-vår

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto