Hopp til hovedinnhold

Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning FIN230

Teknologien er en av de store drivkreftene i samfunnsutviklingen. I forkurs for ingeniørutdanning er derfor problemstillinger knyttet til den og ingeniørprofesjonen fundament. Emnet skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskaplige, teknologiske og samfunnsmessige utfordringer og problemstillinger relatert til ingeniøryrket. Studentene skal gjennom emnet få en reflektert og bevisst holdning og forståelse av teknologiens utvikling og de etiske og samfunnsmessige utfordringer den skaper. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FIN230

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte
 • Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
 • Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
 • Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, og hvordan disse utvikles og brukes
 • Kandidaten har kunnskap om samspillet mellom teknologi og samfunn, økonomi og miljø
 • Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk
 • Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø
 • Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv
 • Kandidaten kan gjøre greie for den betydning globalisering har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking
 • Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg
 • Kandidaten forstår betydningen av ikke-tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger
 • Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap
 • Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet 
Innhold
Teknologiutvikling og -historie, vitenskapshistorie og -teori, samfunnsøkonomi og økonomisk historie, politikk og demokratiske prosesser, demografiske og kulturelle endringer i en samfunnsrettet kontekst, samt etikk, moral og normer.
Forkunnskapkrav
Bestått Vg 1 og Vg 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det skal godkjennes aktiviteter underveis
Det er 3 obligatoriske oppgaver i emnet som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Faglærer: Einar Biørn-Hansen
Emneansvarlig: Sigbjørn Hervik
Arbeidsformer
 • Forelesninger
 • Streaming av alle forelesningene
 • Øvingsoppgaver, individuelt og i grupper
 • Obligatoriske individuelle innleveringsoppgaver

Bruk av digitale hjelpemidler, samarbeide på nett.

2 undervisningstimer per uke i ett undervisningsår

Åpent for
Forkurs for ingeniørutdanning
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto