Engelsk - forkurs for ingeniørutdanning (FIN250)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FIN250

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

- Kandidaten har kunnskap om engelsk som verktøy for god kommunikasjon.

- Kandidaten har kunnskap om akademisk skriving og engelsk fagspråk.

- Kandidaten kjenner til hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.

 

Ferdigheter

- Kandidaten kan skrive klart og grammatisk korrekt.

- Kandidaten kan lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne muntlige og

skriftlige tekster.

- Kandidaten kan bruke engelsk fagterminologi i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike ingeniørrelevante sammenhenger og formål.

- Kandidaten kan skrive resonnerende tekster, slik som drøftinger og utredninger.

- Kandidaten kan skrive ulike typer funksjonelle tekster tilpasset formål, mottaker og situasjon, slik som brev, søknader, e-post, notater, instruksjoner, sammendrag - av egne og andres tekster - og presentasjoner, med god sammenheng, struktur og flyt.

- Kandidaten kan planlegge, strukturere og holde presentasjoner og instruksjoner.

 

Generell kompetanse

- Kandidaten kan på en selvstendig måte uttrykke seg skriftlig og muntlig i aktuelle sammenhenger relevant for en ingeniør.

- Kandidaten kan forstå og arbeide kritisk med engelskspråklige kilder og bruke slike kilder på en etterrettelig måte.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To innleveringsoppgaver

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sigbjørn Hervik

Åpent for

Forkurs for ingeniørutdanning

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto