Engelsk - forkurs for ingeniørutdanning (FIN250)

Emnet forbereder studentene til å benytte et mer formelt og akademisk engelsk språk og format til bruk i høyere utdanning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FIN250

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet skal ha vekt på klar, målrettet og brukervennlig skriftlig kommunikasjon.

Emnet er et redskapspreget kommunikasjonsfag slik at det blir både ingeniørfaglig relevant og akademisk forberedende.

Studentene skal oppnå kvalifikasjoner i å kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk.

Emnet vektlegger skriving av studentoppgaver, dvs. resonnerende, drøftende og reflekterende oppgaver av faglig og akademisk art.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om engelsk som verktøy for god kommunikasjon.
 • Kandidaten har kunnskap om akademisk skriving og engelsk fagspråk.
 • Kandidaten kjenner til hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan skrive klart og grammatisk korrekt.
 • Kandidaten kan lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster.
 • Kandidaten kan bruke engelsk fagterminologi i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike ingeniørrelevante sammenhenger og formål.
 • Kandidaten kan skrive resonnerende tekster, slik som drøftinger og utredninger.
 • Kandidaten kan skrive ulike typer funksjonelle tekster tilpasset formål, mottaker og situasjon, slik som brev, søknader, e-post, notater, instruksjoner, sammendrag - av egne og andres tekster - og presentasjoner, med god sammenheng, struktur og flyt.
 • Kandidaten kan planlegge, strukturere og holde presentasjoner og instruksjoner.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan på en selvstendig måte uttrykke seg skriftlig og muntlig i aktuelle sammenhenger relevant for en ingeniør.
 • Kandidaten kan forstå og arbeide kritisk med engelskspråklige kilder og bruke slike kilder på en etterrettelig måte.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ordbok

Skriftlig eksamen er digital på PC.
PC med instutisjonens eksamensplattform med retteprogram og elektronisk ordbok - og samtidig sperret internett.
1. Retteprogram skal være aktivert.
2. Digital ordbok kan benyttes, enten Ordnett.no og/eller Clue.no.
3. Fysiske ordbøker som er godkjent av institusjonen, men uten eksempeltekster på brev og lignende kan benyttes.
NB! Den digitale eksamen i Engelsk skal også ha utlevert oppgaver og vedlegg på papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To innleveringsoppgaver

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sigbjørn Hervik

Åpent for

Forkurs for ingeniørutdanning

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto