Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave i fysikk FYSMAS

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave.

Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYSMAS

Versjon

1

Vekting (SP)

60

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.
 • Bruke matematisk-fysiske metoder til å formulere og analysere et aktuelt faglig problem.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.

Generell kompetanse 

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:

 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell
Innhold

Litteraturstudium og særpensum. Modellerings og simuleringsarbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg af tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Enn halveispresentasjon for medstudenter og veiledere, typisk i desember, må være godkjent for å få lov til å fullføre.

Forkunnskapkrav

En må ha bestått 40 stp emner på masternivå ihht gjeldende utdanningsplan for å få begynne på oppgaven.

 Det vises også til regler for masterstudier med masteroppgaver på 60 studiepoeng med krav om beståtte studiepoeng for å starte arbeid på masteroppgaven.

Eksamen / vurdering
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Muntlig presentasjon av masteroppgaven
Mot slutten av første semester (november/desember) holdes et obligatorisk seminar hvor alle masterstudenter presenterer arbeidet de de har gjort og hvor veien går videre. Presentasjonen skal vare i ca. 15 minutter og er åpen for publikum. 
Fagperson(er)
Faglærer: Tomas Brauner
Faglærer: Eva Rauls
Emneansvarlig: Alex Bentley Nielsen
Faglærer: Tomas Brauner
Faglærer: Eva Rauls
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.
Åpent for
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave matematikk og fysikk (MAFMAS) 60
Masteroppgave i matematikk (MATMAS) 60
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto