Masteroppgave i fysikk (FYSMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave.

Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FYSMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

60

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Litteraturstudium og særpensum. Modellerings og simuleringsarbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg af tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Enn halveispresentasjon for medstudenter og veiledere, typisk i desember, må være godkjent for å få lov til å fullføre.

Læringsutbytte

 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.
 • Bruke matematisk-fysiske metoder til å formulere og analysere et aktuelt faglig problem.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.

Generell kompetanse

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:

 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell

Forkunnskapskrav

En må ha bestått 40 stp emner på masternivå ihht gjeldende utdanningsplan for å få begynne på oppgaven.

Det vises også til regler for masterstudier med masteroppgaver på 60 studiepoeng med krav om beståtte studiepoeng for å starte arbeid på masteroppgaven: https://www.uis.no/nb/ingenior/oppgaveskriving-ved-det-teknisk-naturvitenskapelige-fakultet

Eksamen / vurdering

Masteroppgave med muntlig presentasjon og forsvar

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med muntlig presentasjon og forsvar 1/1 1 Timer Bokstavkarakterer Alle
Masteroppgave 0/1 9 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Innlevering av individuell oppgave med foreløpig karakter. Endelig karakter fastsettes etter muntlig høring: presentasjon av oppgaven og muntlig eksaminering. Muntlig høring består av presentasjon av oppgaven på 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminering/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes karakteren.
Samskriving (inntil tre) er tillatt.Videre refereres det til Forskrift om studier og eksamen §3-10 punkt 4 og Regler for bachelor- og masteroppgave for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig presentasjon av masteroppgaven
Mot slutten av første semester (november/desember) holdes et obligatorisk seminar hvor alle masterstudenter presenterer arbeidet de de har gjort og hvor veien går videre. Presentasjonen skal vare i ca. 15 minutter og er åpen for publikum.

Fagperson(er)

Faglærer:

Tomas Brauner

Faglærer:

Eva Rauls

Emneansvarlig:

Alex Bentley Nielsen

Faglærer:

Tomas Brauner

Faglærer:

Eva Rauls

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave matematikk og fysikk (MAFMAS_1) 60
Masteroppgave i matematikk (MATMAS_1) 60

Åpent for

Matematikk og fysikk - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto