Bacheloroppgave i historie (HIS290)

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HIS290

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Studentene velger selv hvilket historisk tema de vil fordype seg i. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne

  • utvikle historisk kunnskap med dybde i detaljene relatert til et konkret forskningsspørsmål
  • evaluere og kritisere historiske argumenter, forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og hvordan de kan utvikles, hvilket også inkluderer studentens egen historiske praksis og argumentasjon
  • gjenkjenne historie som en fortolkende presentasjon av menneskets fortid, en som historikere konstruerer i sin samtid basert på overlevende bevismateriale

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne

  • samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale, relevant for bacheloroppgaven, inklusive primærkilder og forskningslitteratur
  • vurdere et utvalg historiske kilder med relevans for bacheloroppgaven for pålitelighet, posisjon, perspektiv og relevans
  • utforme velbegrunnede historiske narrativ og argumenter basert på kildemateriale, teorier, og metoder på en ordentlig og transparent måte, dette inkluderer også presentasjon av egne forskningsfunn.
  • demonstrere gode akademiske skriveferdigheter, inklusive struktur, argumentasjon, språk og siteringspraksiser

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne

  • konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS195 Byens historie
HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS185 Innføring i historiske emner
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS185 Innføring i historiske emner
HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS185 Innføring i historiske emner
Bachelorstudenter må ha minimum 45 studiepoeng i historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen. Fordypningsstudenter må ha 50 studiepoeng eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utkast til problemstilling, To veiledninger

Godkjent utkast til prosjektskisse; to veiledninger.

I løpet av semesteret skal studenten levere minst en prosjektskisse av bacheloroppgaven, samt ha to veiledninger.

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Melina Antonia Buns

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Arbeidsformer

Seminar

Selvstendig forskning og skriving

Veiledning

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bacheloroppgave i historie (HIS370_1) 15
Fordypning i historie med bacheloroppgave (LHIS360_1) 15
Bacheloroppgave i historie (LHIS370_1) 15
Fordypning i historie med bacheloroppgave (HIS350_1) 15
Bacheloroppgave i historie, Fordypning i historie med bacheloroppgave ( HIS370_1 LHIS360_1 ) 30
Bacheloroppgave i historie, Bacheloroppgave i historie ( HIS370_1 LHIS370_1 ) 30
Fordypning i historie med bacheloroppgave, Bacheloroppgave i historie ( HIS350_1 HIS370_1 ) 30
Fordypning i historie med bacheloroppgave, Bacheloroppgave i historie ( LHIS360_1 LHIS370_1 ) 30
Fordypning i historie med bacheloroppgave, Fordypning i historie med bacheloroppgave ( HIS350_1 LHIS360_1 ) 30
Fordypning i historie med bacheloroppgave, Bacheloroppgave i historie ( HIS350_1 LHIS370_1 ) 30

Åpent for

Åpent for alle studenter på bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto