Hopp til hovedinnhold

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 HNO230

Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk, og som skal studere i Norge. Emnet er det andre i et videregående kurs i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn og bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra HNO220 (B1). Studiet krever fulltidsinnsats og lar seg vanskelig kombinere med andre studier eller jobb. Bestått eksamen fra HNO230 gir grunnlag for inntak til studier ved universiteter og høgskoler i Norge (trinn 3 / B2-nivå). HNO230 tilbys som et emne om høsten og inngår om våren som del 2 av årsstudiet.

Målet med dette emnet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og kultur både reseptivt og produktivt med god presisjon i allmenne og faglige sammenhenger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

HNO230

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium skal studentene ha:

 • utvidet sine kunnskaper i norsk morfologi og syntaks
 • utvidet sine kunnskaper i lytteforståelse og uttale
 • et funksjonelt vokabular som gjør det mulig å forstå varierte, autentiske tekster
 • kunnskaper om tekstbygging og kunnskaper om ulike muntlige og skriftlige tekster
 • erfaring med skriftlig og muntlig tekstproduksjon på et relativt høyt nivå

I samfunnskunnskap skal studentene ha kunnskaper om:

 • informasjonssamfunnet, medier- og kildekritikk
 • religion og sentrale trekk ved norsk historie  
 • sentrale trekk ved norsk språkhistorie og dagens språksituasjon
 • politikk og samfunn med lov og rett (likeverd)
 • Norge i verden

I litteratur skal studentene ha kunnskaper om:

 • et utvalg skjønnlitterære tekster  
 • tekstenes samfunnsmessige kontekst

Ferdigheter (lytte, lese, snakke og skrive)

Studentene skal:

 • kunne bruke et variert og nyansert ordforråd og ha god grammatisk struktur
 • kunne uttrykke og grunngi synspunktene sine på forståelig norsk
 • kunne uttrykke seg argumenterende skriftlig og muntlig
 • kunne presentere stoff fra pensum
 • kunne lese, forstå og drøfte autentiske sakprosatekster kritisk
 • kunne lese, samtale om og diskutere litterære tekster
 • kunne diskutere og drøfte samfunnsfaglige problemstillinger
 • kunne forstå forelesninger i kjente emner
 • kunne innhente informasjon fra ukjente autentiske tekster
 • kunne skrive ulike tekster med god struktur og høy grad av grammatisk korrekthet

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, individuelt og i gruppe
 • kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kunne diskutere og utveksle synspunkter relatert til fagstoff og erfaringer
 • kunne forstå noen kulturelle referanserammer knyttet til studier, arbeid og liv i Norge
 • kunne bruke IKT-verktøy effektivt og kritisk
Forkunnskapskrav
Studenten må ha bestått B 1-prøve (norskprøve, trinn 2, HNO200, HNO220 eller tilsvarende).
Eksamen / vurdering

En skriftlig og en muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig eksamen 3/5 6 Timer Bokstavkarakterer Norsk-norsk ordbok
En muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

En skriftlig eksamen og en muntlig vurdering . Begge eksamensdeler må være bestått for å få en samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger

Obligatorisk oppmøte på kurset (75 %) og obligatorisk innlevering av fem skriftlige tekster samt en obligatorisk muntlig presentasjon. 

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studentene plikter å overholde de skriftlige innleveringsfristene. Manglende innleveringer medfører at studentene ikke får ta eksamen.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Studiekoordinator: Signe Ekenberg
Arbeidsformer
All undervisning foregår på norsk. Studentene skal få veiledning og tilbakemelding på tekstene underveis i studiet. Undervisningen kombinerer klasseromsundervisning, forelesninger, gruppeundervisning, bruk av IKT og språklaboratorium. Arbeid i kollokvier som skal styrke utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter er obligatorisk. Det kan også gis individuell veiledning der det er nødvendig, og det gjennomføres en individuell utviklingsamtale med faglærer per semester.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 (HNO210_1) 30
Åpent for
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 og 4
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto