Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter, trinn 3 (HNO230)

Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk, og som skal studere i Norge.

HNO230 tilbys som et emne om høsten i årsstudiet trinn 3/trinn 4 og inngår om våren som del 2 av årsstudiet trinn 2/trinn3. HNO230 er et studium i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn og bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra HNO220 eller tilsvarende kunnskaper på B1-nivå. Studiet krever fulltidsinnsats og lar seg vanskelig kombinere med andre studier eller jobb. Bestått eksamen fra HNO230 gir grunnlag for inntak til studier ved universiteter og høgskoler i Norge (trinn 3 / B2-nivå).

Målet med dette emnet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og kultur både reseptivt (lese og lytte) og produktivt (skrive og snakke) med god presisjon i allmenne og faglige sammenhenger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HNO230

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium skal studentene ha:

 • utvidet sine kunnskaper i norsk morfologi og syntaks og idiomatiske ord og uttrykk.

I samfunnskunnskap skal studentene ha kunnskaper om:

 • informasjonssamfunnet, medier- og kildekritikk
 • sentrale trekk ved norsk historie og kulturarv
 • sentrale trekk ved norsk språkhistorie og dagens språksituasjon
 • politikk, samfunn, lov og rett
 • Norge i verden

I litteratur skal studentene ha kunnskaper om:

 • et utvalg skjønnlitterære tekster
 • tekstenes samfunnsmessige kontekst

Ferdigheter (lytte, lese, snakke og skrive)

Studentene skal:

 • kunne bruke et variert og nyansert ordforråd og ha god grammatisk struktur
 • kunne uttrykke seg argumenterende skriftlig og muntlig
 • kunne presentere fagstoff relevant til pensum
 • kunne lese, forstå, drøfte og innhente informasjon fra ulike typer autentiske tekster kritisk
 • kunne diskutere og drøfte samfunnsfaglige problemstillinger
 • kunne følge forelesninger
 • kunne skrive ulike tekster med god struktur og høy grad av grammatisk korrekthet

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, individuelt og i gruppe
 • kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kunne diskutere og utveksle synspunkter relatert til fagstoff og erfaringer
 • kunne forstå noen kulturelle referanserammer knyttet til studier, arbeid og liv i Norge

Forkunnskapskrav

HNO220 Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter, trinn 2

Eksamen / vurdering

En skriftlig og en muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig eksamen 3/5 6 Timer Bokstavkarakterer Norsk-norsk ordbok
En muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

En skriftlig eksamen og en muntlig vurdering. Begge eksamensdeler må være bestått for å få en samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % obligatorisk tilstedeværelse, Fem skriftlig innleveringer, Muntlig presentasjon

Obligatorisk oppmøte på kurset (75 %) og obligatorisk innlevering av fem skriftlige tekster samt en obligatorisk muntlig presentasjon.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studentene plikter å overholde de skriftlige innleveringsfristene. Manglende innleveringer medfører at studentene ikke får ta eksamen.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Asta Midttun

Studiekoordinator:

Signe Ekenberg

Faglærer:

Espen Iden

Arbeidsformer

All undervisning foregår på norsk. Studentene skal få veiledning og tilbakemelding på tekstene underveis i studiet. Undervisningen kombinerer klasseromsundervisning, forelesninger, gruppeundervisning og bruk av digital språklab. Arbeid i kollokvier som skal styrke utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter er obligatorisk. Det kan også gis individuell veiledning der det er nødvendig, og det gjennomføres en individuell utviklingssamtale med faglærer per semester.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 (HNO210_1) 30

Åpent for

Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter, trinn 3 og 4

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto