Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter, trinn 4 (HNO240)

Emnet HNO240 er på høyere nivå og for studenter som har avlagt eksamen på trinn 3 (HNO230) eller for andre som har tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig (F.eks. Norskprøven (B2)) jamfør Det felles europeiske rammeverket for språk. Trinn 4 bygger videre på trinn 3 (B2). Anbefalt karakter fra trinn 3 (HNO230) er karakteren C eller bedre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HNO240

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er inndelt i tre områder: 1) språk, 2) litteratur og 3) kultur og samfunn.

Språk: Studentene skal utvide sine kunnskaper om det norske språksystemet, idiomatiske ord og uttrykk, samt om strukturen i allmenne og faglige tekster. Under denne delen hører også utvidet kunnskap om akademisk lesing og skriving.

Litteratur: Studentene skal arbeide med et utvalg litterære samtidstekster (hele tekster/tekstutdrag). Sammenhengen mellom tekstene og den samfunnsmessige konteksten vil bli belyst. I løpet av kurset skal studentene utvikle sin evne til å tolke litterære tekster.

Kultur og samfunn: Studentene skal utvide sine kunnskaper om norsk historie og samfunn. Kurset tar også opp aktuelle spørsmål relatert til norsk kultur og som ses i en større kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene

  • ha gode kunnskaper om det norske språksystemet, inkludert idiomatiske ord og uttrykk, samt tekststruktur i allmenne tekster og fagtekster
  • ha gode kunnskaper om forskjellige litterære tekster og kunne sette dem inn i en relevant sammenheng
  • ha gode kunnskaper om forskjellige aspekter ved norsk kultur, historie og samfunn

Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne

  • forstå lengre, sammenhengende tale av allmenn og faglig karakter
  • forstå lange, komplekse fagtekster og litterære tekster og kunne skille mellom ulike stilnivå
  • uttrykke seg flytende og presist i muntlig sammenheng
  • skrive klare og strukturerte tekster om varierte emner, med nyansert språk og høy grad av presisjon

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene

  • kunne fungere godt språklig i norsk arbeids- og studieliv
  • kunne delta aktivt i norsk samfunns- og kulturliv

Forkunnskapskrav

HNO230 Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter, trinn 3
Studenten må ha fullført B2-eksamen (trinn 3).

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt karakter C eller bedre fra B2-eksamen (trinn 3).

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 5 Timer Bokstavkarakterer Norsk-norsk ordbok
Muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

Begge eksamensdeler (muntlig og skriftlig) må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % obligatorisk tilstedeværelse, Tre skriftlige oppgaver, Ett muntlig foredrag, Semesteroppgave

Studentene skal arbeide med autentiske tekster innen alle de tre områdene. Kurset krever aktiv innsats og deltakelse fra studentene.

Det er obligatorisk oppmøte på emnet (75%).

I løpet av semesteret skal studentene levere inn tre skriftlige oppgaver (godkjent/ikke-godkjent).

I tillegg skal de skrive en lengre oppgave (1500 ord +/-10%, godkjent/ikke-godkjent).

Studentene skal også holde et muntlig foredrag om et faglig emne (godkjent/ikke-godkjent).

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Asta Midttun

Emneansvarlig:

Greta Brodahl

Arbeidsformer

Undervisningen kombinerer forelesninger, skriveverksted og arbeid i grupper. Arbeid i kollokvier som kan styrke utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter er anbefalt.

Studentene skal få veiledning og tilbakemelding på tekstene av faglærerne underveis i studiet og kan også få tilbakemeldinger fra medstudenter. Studiet stiller høye krav til egeninnsats og selvstendig arbeid.

Åpent for

Studenter som har fullført B2-eksamen (trinn 3). Anbefalt karakter fra trinn 3 er karakteren C eller bedre.

Ansatte i offentlig og privat sektor som har fullført B2-eksamen i norsk skriftlig og muntlig (trinn 3).

Norskstudenter fra utenlandske universiteter som har fullført skriftlig og muntlig eksamen i norsk på B2-nivå (trinn 3) i sitt hjemland.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto