Hopp til hovedinnhold

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 4 HNO240

Emnet HNO240 er på høyere nivå og for studenter som har avlagt eksamen på trinn 3 (HNO220/HNO230) eller for andre som har tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig (F.eks. Norskprøven for voksne innvandrere (B2) eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten) (B2)) jamfør Det felles europeiske rammeverket for språk. Trinn 4 bygger videre på trinn 3 (B2). Anbefalt karakter fra trinn 3 (HNO230) er minimum karakteren C.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

HNO240

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er inndelt i tre områder: 1) språk, 2) litteratur og 3) kultur og samfunn.

Språk: Studentene skal utvide sine kunnskaper om det norske språksystemet og om strukturen i allmenne og faglige tekster. Under denne delen hører også kunnskap om akademisk skriving.

Litteratur: Studentene skal arbeide med et utvalg litterære tekster fra ulike sjangre. Sammenhengen mellom tekstene og den samfunnsmessige konteksten vil bli belyst. I løpet av kurset skal studentene utvikle sin evne til å tolke litterære tekster.

Kultur og samfunn: Studentene skal utvide sine kunnskaper om norsk historie og samfunn. Kurset tar også opp aktuelle spørsmål relatert til norsk kultur og som ses i en større kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene

  • ha gode kunnskaper om det norske språksystemet og tekststrukturen i allmenne tekster og fagtekster
  • ha gode kunnskaper om forskjellige litterære tekster og kunne sette dem inn i en relevant sammenheng
  • ha gode kunnskaper om forskjellige aspekter ved norsk kultur, historie og samfunn

Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne

  • forstå lengre, sammenhengende tale av allmenn og faglig karakter
  • forstå lange, komplekse fagtekster og litterære tekster og kunne skille mellom ulike stilnivå
  • uttrykke seg flytende, nyansert og presist i muntlig sammenheng
  • skrive klare og strukturerte tekster om komplekse emner, med variert språk og høy grad av presisjon

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene

  • kunne fungere godt språklig og kulturelt i norsk arbeids- og studieliv
  • kunne delta aktivt i norsk samfunns- og kulturliv
Forkunnskapskrav
HNO230 Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3
Studenten må ha fullført B2-eksamen (trinn 3).
Anbefalte forkunnskaper
Anbefalt karakter C eller bedre fra B2-eksamen (trinn 3).
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 3/5 5 Timer Bokstavkarakterer Norsk-norsk ordbok
Muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer

Begge eksamensdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger

Studentene skal arbeide med autentiske tekster innen alle de tre områdene. Kurset krever aktiv innsats og deltakelse fra studentene.

Det er obligatorisk oppmøte på emnet (75%).

I løpet av semesteret skal studentene levere inn tre skriftlige oppgaver (godkjent/ikke-godkjent).

I tillegg skal de skrive en lengre oppgave (1500 ord +/-10%, godkjent/ikke-godkjent).

Studentene skal også holde et muntlig foredrag om et faglig emne (godkjent/ikke-godkjent).

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Greta Brodahl
Emneansvarlig: Greta Brodahl
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Studiekoordinator: Signe Ekenberg
Arbeidsformer

Undervisningen kombinerer forelesninger, skriveverksted og arbeid i grupper. Arbeid i kollokvier som kan styrke utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter er anbefalt.

Studentene skal få veiledning og tilbakemelding på tekstene av faglærerne underveis i studiet og kan også få tilbakemeldinger fra medstudenter. Studiet stiller høye krav til egeninnsats og selvstendig arbeid.

Åpent for

Studenter som har fullført B2-eksamen (trinn 3). Anbefalt karakter fra trinn 3 er karakteren C eller bedre. 

Ansatte i offentlig og privat sektor som har fullført B2-eksamen i norsk skriftlig og muntlig (trinn 3).  

Norskstudenter fra utenlandske universiteter som har fullført skriftlig og muntlig eksamen i norsk på B2-nivå (trinn 3) i sitt hjemland.

Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto