Smart drift og modellbasert vedlikeholdsteknikk (IAM510)

I industri 4.0 tiden, må industrielle driftmedler konstrueres og forvaltes på en smart måte. Trenden er å bygge industrielle driftmedler som er trygge, modulære, automatiserte, ubemannede, autonome, overvåkede, kognitive, prediktive og preskriptive, i tillegg til å være pålitelige, vedlikeholdbare og støttebare. Slike smarte industrielle driftmedler trenger et annet nivå av vedlikeholdsteknikk for å gjøre de fysiske driftmedler klare for smarte operasjoner.

Kurset starter med å sette studentene i stand til å få en helhetlig forståelse og praktisk innføring i den tradisjonelle risikobaserte vedlikeholdstilnærmingen (basert på NORSOK Z-008) og lære grunnleggende vedlikeholdstekniske oppgaver. Deretter lærer kursene videre overgangen fra dokumentbasert vedlikeholdsteknikk til modellbasert, ved å bruke den modellbaserte systemtekniske tilnærmingen. Videre gir kurset studentene mulighet til å få en helhetlig forståelse av overgangen fra tradisjonell drift- og vedlikeholdsstyring til mer digitaliserte og smarte operasjoner for å håndtere vedlikeholdsarbeid, arbeidskraft, reservedeler og andre ressurser. Kurset legger vekt på "design for"-filosofien og utvikler driftmedler, i prosjektfasen, som er klare for smarte operasjoner i bruksfasen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IAM510

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset er satt sammen av fem moduler.

Modul 1 handler om risikobasert vedlikehold og modellbasert vedlikeholdsteknikk, hvor krav, funksjonelle, fysiske og parametriske elementer i industrielle systemer analyseres, modelleres og evalueres.

Modul 2 handler om prosjektgjennomføringsmodellen, som brukes som en arbeidsprosess for å designe, konstruere og bygge industrielle systemer med deres vedlikeholdsprogrammer, og deres prosjektstadier og beslutningsporter.

Modul 3 handler om vedlikeholdsteknikk-metoder, basert på NORSOK Z-008, som teknisk hierarki, funksjonshierarki, konsekvensklassifisering, feilmodusanalyse, systempålitelighet, tilgjengelighets- og vedlikeholdsevaluering, vedlikeholdsoppgavevalg, bemanningsstudie og reservedelsevaluering.

Modul 4 handler om kostnads- og nytteanalyse ved bruk av analytiske og simuleringsmodelleringsmetoder, hvor kapitalutgifter (CAPEX), driftsutgifter (OPEX), livssykluskostnad (LCC) og potensielle livstidsfordeler (LTB) evalueres.

Modul 5 handler om strategisk vedlikeholdsplanlegging og styringssystemer for Digital\Cloud vedlikehold.

Læringsutbytte

Ved å gjennomføre dette emnet skal studentene tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanser:

Kunnskap

 • Få en omfattende forståelse av risikobasert vedlikehold og modellbasert vedlikeholdsteknikk, og dets fire elementer: krav, funksjonelle, fysiske og parametriske elementer.
 • Få en omfattende forståelse av den velkjente prosjektgjennomføringsmodellen som brukes i bransjen, og dens prosjektstadier og beslutningsporter.
 • Få en teoretisk og praktisk forståelse av vedlikeholdsteknikkmetoder: teknisk hierarki, funksjonshierarki, konsekvensklassifisering, analyse av feilmodus, systempålitelighet, evaluering av tilgjengelighet og vedlikehold, valg av vedlikeholdsoppgaver, bemanningsstudie og evaluering av reservedeler.
 • Få en teoretisk og praktisk forståelse av kapitalutgifter (CAPEX), driftsutgifter (OPEX), livssykluskostnad (LCC) og potensielle livstidsfordeler (LTB).
 • Få en teoretisk og praktisk forståelse av strategisk vedlikeholdsplanlegging og styringssystemer for Digital\Cloud-vedlikehold.

Ferdigheter

 • Kunne bygge et modellbasert vedlikeholds- og testkonsept som dekker de fire elementene: krav, funksjonelle, fysiske og parametriske elementer.
 • Kunne anvende prosjektgjennomføringsmodellen med tanke på prosjektstadier og beslutningsporter.
 • Kunne utføre Maintenance Engineering-metodene: teknisk hierarki, funksjonshierarki, konsekvensklassifisering, feilmodusanalyse, systempålitelighet, tilgjengelighets- og vedlikeholdsevaluering, vedlikeholdsoppgavevalg, bemanningsstudie og reservedelsevaluering.
 • Kunne modellere og estimere kapitalutgifter (CAPEX), driftsutgifter (OPEX), livssykluskostnad (LCC) og potensielle livstidsfordeler (LTB).
 • Kunne sette opp strategisk vedlikeholdsplan og håndtere Digital\Cloud vedlikeholdsstyringssystemer.

Generell kompetanse

 • Kan analysere relevante akademiske, faglige og forskningsetiske problemer.
 • Kan jobbe i team og planlegge og lede prosjekter.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utføre oppdrag og prosjekter.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 9/10 Bokstavkarakterer
Presentasjon 1/10 Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering bestående av en prosjektoppgave 90% og en presentasjon 10%.Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven, dersom studenter ønsker å ta denne delen på nytt må vedkommende ta emnet på nytt neste gang det har ordinær undervisning.Studenter som ikke møter opp på presentasjonen kan ikke påregne å få ta denne delen på nytt. Dersom det foreligger gyldig fravær kan studenten etter avtale med faglærer gjennomføre presentasjonen på et senere tidspunkt.Studenter som ikke består en av vurderingsdelene, eller som ønsker å forbedre sin karakter, må ta alle vurderingsdeler på nytt innenfor samme semester for å oppnå en ny samlet karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Oppgaver, Prosjektrapport, Muntlig presentasjon og Åpen eksamen.

Obligatorisk rapport og presentasjon basert på gruppearbeid. En ekstra individuell muntlig vurdering dersom rapporten eller presentasjonene ikke er tilfredsstillende.

Obligatoriske krav skal godkjennes av ansvarlig foreleser innen gitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Idriss El-Thalji

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjoner, workshops, selvstudium, gruppearbeid, muntlige presentasjoner, oppgaver, virkelige prosjekter og gjesteforelesninger.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto