Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer (IAM570)

Kurset dekker viktige menneskelige, teknologiske, organisatoriske (MTO), og arbeid relaterte aspekter som påvirker påliteligheten og sikkerheten til komplekse tekniske systemer i moderne industrielle sammenheng. Gir kunnskap om hvordan menneske, teknologi, organisasjon og arbeid relaterte saker påvirke Komplekse industrielle systemer, hvilke problemstillinger som må tas hensyn til i endrede industrielle kontekster, hvilke tiltak kan tas for produktive, pålitelige, og sikre operasjoner, og hvordan man kan unngå uønskede situasjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IAM570

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Viktige menneskelige, teknologiske, organisatoriske (HTO) og arbeidsrelaterte aspekter som påvirker design, bruk og drift av komplekse tekniske systemer i moderne industrielle sammenhenger fra pålitelighets- og sikkerhetsperspektiver. Forståelse og kunnskap om problemstillinger som må tas hensyn til i endrede industrielle kontekster, ulike tiltak for å forbedre sikkerhet, pålitelighet, og produktivitet, og redusere uønskede situasjoner og hendelser.

Praktiske industriellsaker og hendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om teori og metoder innenfor menneske, teknologi, og organisatoriske aspekter
  • kan anvende kunnskap på kompleks teknologiske systemer
  • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til design og operasjonelle utfordringer

Ferdigheter

  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • kan bruke relevante prinsipper og metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

  • kan analysere relevante fag,- yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialiteter og til allmennheten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Hvis en student ikke består innleveringsoppgavene, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner i grupper

Obligatorisk presentasjoner basert på gruppearbeid. I tillegg individuell rapport og muntlig høring dersom presentasjoner er ikke tilfredsstillende. 

Alle obligatoriske krav må godkjennes av ansvarlig faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon. Interaktivt gruppearbeid. Presentasjoner. Rapporter og muntlig vurdering ved behov.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Menneske, teknologi og organisasjon (MOM470_1) 10
Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer (OFF570_1) 10
Menneske, teknologi og organisasjon, Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer ( MOM470_1 OFF570_1 ) 20

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto