Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for utvalgte idretter og aktiviteter og hvordan disse kan tilpasses ulike målgrupper. Undervisningen skal bidra til utvikling og progresjon i praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap knyttet til de ulike idrettsaktivitetene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR132

Versjon

2

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Individuelle idretter
 • Lagidretter
 • Dans
 • Vanntilvenning og svømming

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Kunne gjøre rede for sentrale regler, teknikk og taktikk i aktuelle aktiviteter.
 • Ha kunnskap om metodikk og progresjon knyttet til ferdighetsutvikling i aktuelle aktiviteter.
 • Vise faglig forståelse innenfor aktuelle idretter og aktiviteter i henhold til de krav som stilles i hver aktivitet.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Beherske grunnleggende ferdigheter og vise øvingsbilder innen aktuelle aktiviteter.
 • På et grunnleggende nivå, planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitet rettet mot egen ferdighetsutvikling og ferdighetsutvikling for ulike målgrupper.
 • Analysere egne ferdigheter og reflektere rundt egen forståelse og samarbeid i valgte idretter og aktiviteter.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Anvende teoretisk lærestoff og bruke lek som metode for læring i de aktuelle aktiviteter.
 • Arbeide selvstendig og sammen med andre i aktuelle idretter.
 • Tilrettelegge for mestringsopplevelser i ulike og varierte målgrupper

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Praktiske prøver og skriftlige eksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk prøve 1 1/4 Bokstavkarakterer
Praktisk prøve 2 1/4 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 1 1/4 10 Uker Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 2 1/4 10 Uker Bokstavkarakterer

Sluttvurderingen består av fire deleksamener, hvor det gis karakter A-F. Gjennomsnittet av karakterene gir sluttkarakter i emnet. Alle vurderingsdelene må være bestått for at emnet skal gi studiepoeng.Praktisk eksamen 1 (desember): Studentene trekker en av aktivitetene som undervises i høstsemesteret. Praktisk eksamen 2 (juni): Studentene trekker en av aktivitetene som undervises i vårsemesteret. Begge praktiske eksamener varer i 30 minutter. Trekning gjennomføres to uker før oppsatt dato for praktisk eksamen. I de praktiske eksamenene skal studentene vise egne ferdigheter gjennom praktiske øvelser og oppgaver, individuelt og /eller i grupper, småspill og ferdige spill i ballidretter. Kriterier for vurdering i hver aktivitet blir tilgjengeliggjort på Canvas. Studentene blir satt opp som markører/medspillere på de andre aktivitetene de selv ikke har eksamen i.Skriftlig eksamen 1: Studentene velger selv en av aktivitetene som undervises i høstsemesteret. Skriftlig eksamen 2: Studentene velger selv en av aktivitetene som undervises i vårsemesteret. De selvvalgte aktivitetene/idrettene er utgangspunkt for to skriftlige oppgaver på 2000 ord (+/- 10%) for hver oppgave. Oppgaven skal inneholde treningslogg med refleksjoner knyttet til aktiviteten og egen ferdighetsutvikling. Refleksjonene kan knyttes til metodikk og progresjon, samhandling med andre, og organisering og tilrettelegging av trening/øving. Det stilles krav til bruk av pensumlitteratur og oppgaven skal skrives med APA 7th referansestil. Studentene har mulighet til å få veiledning på oppgavene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte -høst, Obligatorisk oppmøte -vår
Obligatorisk oppmøte: Den praktiske undervisningen er obligatorisk og det er krav om minimum 80 % tilstedeværelse og 80% deltakelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Andreas Åvitsland

Faglærer:

Eva Leibinger

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Praktiske timer, gruppearbeid, studentstyrte timer (planlegging, gjennomføring, evaluering), egentrening, selvstudium, loggføring.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Idrettsaktiviteter 1 (IDR132_1) 15

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium Idrett- årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto