Treningslære (IDR133)

Emnet gir innføring i treningslære, og omfatter grunnleggende teorier for hvordan trening bør planlegges, gjennomføres og evalueres for å oppnå best mulig treningseffekt. Treningsprinsipper og treningsmetoder blir presentert teoretisk og testet ut i praktiske timer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR133

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Grunnleggende treningsprinsipper
 • Treningsplanlegging med tradisjonell periodisering, arbeidskravsanalyse, og målsetninger
 • Begreper og grunnleggende teori knyttet til oppvarming, utholdenhet, muskelstyrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og motorikk
 • Praktisk uttesting av treningsmetoder for å utvikle egenskapene nevnt ovenfor
 • Intensitetsstyring
 • Testmetoder for måling av fysiske egenskaper

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskaper om:

 • Sentrale begreper, prinsipper og anerkjente treningsmetoder som anvendes i treningslære.
 • Teorier knyttet til oppvarming, motorisk utvikling og trening av utholdenhet, muskelstyrke, spenst, hurtighet, bevegelighet og koordinasjon.
 • Prestasjonsbestemmende faktorer i ulike idretter.
 • Alders- og kjønnsrelaterte forskjeller og deres konsekvenser for trening.
 • Enkle tester og testprosedyrer, samt prinsipper for valg av tester.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Utarbeide arbeidskravs- og kapasitets- analyser, samt fastsette "SMARTE" mål, i ulike idretter.
 • Utarbeide økt-, uke- og periode- planer basert på ulike idretters krav og målene for treningen.
 • Anvende kunnskap om variablene intensitet, volum og hyppighet for å påvirke idrettslig prestasjonsevne.
 • Vise grunnleggende løfteteknikker og treningsøvelser for oppvarming, styrke, spenst og hurtighet, bevegelighet, utholdenhet og koordinasjon.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Vurdere bruken av anerkjente prinsipper ved treningsplanlegging for individuelle idretter og lagidretter.
 • Kritisk vurdere aktivitet og treningsopplegg med tanke på mulighet for utvikling av prestasjonsfremmende faktorer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

2 skriftlige eksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1 - 2 deloppgaver 4/10 2 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Skriftlig eksamen 2 - 2 deloppgaver 6/10 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

To skoleeksamener. Den første er 2-timers eksamen som består av to deler: generell treningslære og motorikk. Den andre eksamenen har 3 timers varighet og består av to deler: utholdenhet og styrke/spenst/hurtighet.På hver av de to eksamenene må begge de to delene vurderes til bestått karakter for å bestå eksamenen. Samlet karakter i emnet fastsettes ved at eksamen 1 teller 40% og eksamen 2 teller 60%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Flervalgsoppgaver eksamen 1, Flervalgsoppgaver eksamen 2, Arbeidskrav koordinasjon og motorikk, Arbeidskrav utholdenhet, Arbeidskrav styrke/spenst/hurtighet, 80 % oppmøte
 • Gjennomføre flervalgsoppgaver for repetisjon etter minst 80% av teoretiske forelesninger til hhv. eksamen 1 og eksamen 2.
 • minst 80 % oppmøte i praktiske timer
 • For eksamen 1 kreves godkjent arbeidskrav i koordinasjon og motorikk
 • For eksamen 2 kreves godkjent to arbeidskrav: ett i utholdenhet og ett i styrke/spenst/hurtighet.

Hvert arbeidskrav er på 1000-1500 ord. Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet til en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved innlevering av ny oppgave.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Thomas Bjørnsen

Emneansvarlig:

Håvard Myklebust

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Faglærer:

Eva Leibinger

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praktiske timer og selvstudium.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto