Idrettspsykologi og treningsledelse (IDR231)

Emnet idrettspsykologi og treningsledelse gir studentene en grunnleggende innføring i psykologiske problemstillinger knyttet til fysisk aktivitet og trening. Aktuelle temaer vil være blant annet motivasjon, mestringstro, kohesjon, visualisering, avslapping, psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser, treningstvang og utbrenthet. I tillegg skal faget fremme forståelse av pedagogiske aspekter ved idrettsaktiviteter og treningsledelse. Gjennom faget skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR231

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Ulike teoretiske perspektiver i ledelse
 • Pedagogiske og didaktiske prinsipper i idrettsaktiviteter
 • Teamutvikling, gruppeproduktivitet og kohesjon
 • Talentutvikling
 • Motivasjon, tro på egne mestringsevner, mestringsklima, målsetninger
 • Visualisering, avslapning, selvmonolog, og konsentrasjon
 • Psykologiske aspekter ved spisevegring, bulimi, overvekt, spillavhengighet, og rus
 • Karakterdanning, etikk, aggresjon og sportsånd i relasjon til barne- og ungdomsidrett

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive den historiske utviklingen av idrettspsykologien som vitenskapelig disiplin.
 • Forklare hvilke pedagogiske og psykologiske forhold som virker på individuelle prestasjoner og lagprestasjoner.
 • Gjøre rede for den didaktiske relasjonsmodellen
 • Gjøre rede for psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser, treningstvang, utbrenthet og idrettsskader.
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse fra et psykologisk perspektiv.
 • Beskrive barns psykologiske vekst og utvikling gjennom sin deltakelse i idrett
 • Gjøre rede for ulike trenerideologier og diskutere hvilke konsekvenser disse kan ha for læringsmiljøet og talentutvikling.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Anvende grunnleggende pedagogiske prinsipper i idrettsaktiviteter
 • Analysere grupper i lys av gruppedynamisk teori og begrunne tiltak for å fremme teamprestasjoner
 • Analysere individuelle prestasjoner og begrunne tiltak for å fremme motivasjon.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Reflektere over didaktiske forhold, tilrettelegging og metodebruk i trening.
 • Drøfte mental trening som framgangsmåte for å fremme prestasjon og diskutere tiltak for å fremme positive helsevaner.
 • Drøfte tiltak for å fremme barn og unges karakterutvikling og psykologiske vekst
 • Kunne identifisere, stille spørsmål og kritisk reflektere over problemstillinger i idretten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlige oppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave 1 3/10 5 Uker Bokstavkarakterer
Skriftlig oppgave 2 3/10 5 Uker Bokstavkarakterer
Skriftlig oppgave 3 4/10 5 Uker Bokstavkarakterer

Ordning: Løpende vurdering av 3 oppgaver:
• Oppgave 1: skriftlig 2000 ord ±10% (individuell), vekting: 30%
• Oppgave 2: skriftlig 2000 ord ±10% (individuell), vekting: 30%
• Oppgave 3: skriftlig 2500 ord ±10% (individuell), vekting: 40%

Hver oppgave må være bestått for å få studiepoeng i emnet.Ved ikke bestått eksamen eller ved gyldig fravær på en eller flere deleksamener, gjennomføres kontinuasjonseksamen i  den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte 80%, Obligatorisk oppmøte knyttet til den praktiske gjennomførelsen av avslappingstrening og visualisering
Obligatorisk oppmøte 80%. I emnet forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter og lærere, i casediskusjoner, i framføringer, gjennom feltarbeid og i grundig arbeid med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.Det stilles krav om obligatorisk oppmøte knyttet til den praktiske gjennomførelsen av avslappingstrening og visualisering. Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til å levere avsluttende eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praktiske timer og selvstudium.

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto