Anvendt treningslære (IDR232)

Emnet er en fordypning i treningslære der studentene får inngående kunnskap til hvilke adaptasjoner systematisk trening er forventet å gi. Kurset gir også studentene et viktig fundament for praktisk anvendt treningslære og hvordan trening kan og bør tilpasses til individer og grupper på ulike nivåer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR232

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Fysiologisk tilpasninger til trening
 • Design og praktisk uttesting av ulike treningsprogrammer for utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet
 • Studentaktiv gjennomføring av anerkjente testmetoder
 • Testprosedyrer og kapasitetsanalyser
 • Treningsplanlegging i lys av en helhetlig og dynamisk treningsprosess
 • Belastning, fysiskprestasjon og treningseffekten

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha:

 • Inngående kunnskap om teorier og metoder for trening og treningsplanlegging.
 • Kunnskap om fysiologiske tilpasninger som følge av ulike treningsmetoder.
 • Kunnskap om, erfaring med og gjennomføring av tester som er hensiktsmessige å benytte som styringsredskap i ulike idretter på ulike nivåer.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Forklare og drøfte sammenhenger mellom fysiologiske parametere og prestasjonsevne i ulike idretter, samt i et helsemessig perspektiv.
 • Utarbeide en sammensatt kapasitetsanalyse basert på resultater fra hensiktsmessige tester, for å bestemme mål i en tilpasset treningsplan.
 • Utarbeide og presentere kortsiktige og langsiktige treningsplaner for personer med ulike målsettinger i ulike deler av livsløpet.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Vurdere individers totalbelastning og nødvendige tilpasninger av treningsprogrammer.
 • Analysere og vurdere treningseffekter over tid og foreslå modifisering av utstyr, programmer og øvelser.
 • Kritisk vurdere bruk av testing og målinger i ulike sammenhenger.
 • Vurdere idrettsvitenskapelig faglitteratur og anvende denne i praktisk trenerarbeid i individuelle idretter og lagidretter, eller som treningsveileder i treningssenterbransjen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og praktisk metodisk eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer Bokstavkarakterer
Praktisk metodisk eksamen 1/2 45 Minutter Bokstavkarakterer

Praktisk metodisk eksamen: Studenten framstiller en treningsplan for praktisk-metodisk eksamen. Etter gjennomføringen vil det bli en faglig diskusjon med faglærerne. Kriterier for vurdering blir tilgjengeliggjort via Canvas senest oppstarten av hver aktivitet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk laboratoriearbeid, Obligatorisk oppmøte i praktiske timer 80%, Case-oppgaver
 • 1.Obligatorisk laboratoriearbeid: Det skal leveres en gruppeoppgave (maks 3 personer pr gruppe) etter avsluttet laboratoriearbeid. Antall ord: 1500 ±10%.
 • 80 % oppmøte i praktiske timer.
 • 3-4 Case-oppgaver i forbindelse med praktisk undervisning, hvor treningsplanen leveres inn med 350 ord ±10% (1 side) for hver case.

De som får en eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen/vurdering.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, praktiske timer med studentaktiv læring, laboratoriearbeid, selvstudium, gruppearbeid.

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto