Vinter- og kystfriluftsliv (IDR236)

Undervisningen i emnet er i klasserommet, i vinterfjellet og i kystlandskapet. Emnet handler i hovedsak om å videreutvikle ferdigheter for opphold i naturen vinterstid og i kystlandskapet. Studentene skal lære sentrale teorier om friluftslivsledelse, og selv lede tur vinterstid. Studenten skal planlegge og kvalitetssikre turer. Simulering av case i vinterfjellet og i sjø er sentrale verktøy.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR236

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sikkerhet, ledelse og læring i friluftsliv.

Vinterfriluftsliv:

 • Vintertur 1 Basis 5 dager
 • Vintertur 2 Student ledet dagstur for førsteårsstudenter
 • Vintertur 3: Videregående 5 dager
 • Egenferd vintertur 4-5 dager

Kystfriluftsliv:

 • Cold-day (Livredning i sjø og Hypotermia i praksis)
 • Kystfriluftslivstur med livredning i sjø, 3-4 dager
 • ukestur til Valencia
 • lede tur i Rogaland for studenter fra Valencia

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om bærekraftperspektiver i vinterfriluftsliv
 • Kunnskap om planlegging av overnattingsturer ved kystområder og i vinterfjellet.
 • Kunnskap om HMS prinsipper i vinter- og kystfriluftsliv.
 • Kunnskap om teorier i friluftslivsledelse.
 • Kunnskap om GPS

Ferdighet

Kandidaten skal kunne:

 • Bruke utstyr riktig i vinterfjellet.
 • Gjennomføre selvberging, HLR og livredning i sjø.
 • Planlegge og gjennomføre tur i vinterfjellet.
 • Lede en gruppe og gjøre trygge veivalg i vinterfjellet.
 • Gjennomføre søk etter savnet person i skred og lede et skredsøk.
 • Lage en nødbivuakk i snøen.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • gjennomføre varierte oppgaver og reflektere over egne erfaringer i rollen som friluftslivveileder.
 • Organisere og evaluere turer i vinterfjellet og i kystlandskapet.
 • Ta bærekraftige valg under turer i friluftsliv og praktisere sporløs ferdsel i størst mulig grad.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

IDR233 Friluftsliv i skog og høyfjell

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen, oppgave og praktisk vurdering (muntlig høring)

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 2/4 3 Timer Bokstavkarakterer
Egenferd+ filmpresentasjon 1/4 Bokstavkarakterer
Praktisk vurdering (muntlig høring) 1/4 Bokstavkarakterer

Praktisk vurdering: består av turplan for egenferd, film fra gjennomført egenferd (gruppekarakter 25%) og individuell muntlig høring etter egenferd (individuell karakter, 25%)3t skriftlig skoleeksamen (50%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte 80%

Obligatorisk oppmøte 80% i undervisning og praktiske aktiviteter/ekskursjoner

Ekskursjoner i emnet:

 • Cold-day (Livredning i sjø og Hypotermia i praksis)
 • Kystfriluftslivstur med livredning i sjø, 3-4 dager
 • lede tur i Rogaland for studenter fra Valencia

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Emneansvarlig:

Åge Vigane

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner: dagsturer og overnattingsturer, egenferd og selvstudium.

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto