Bacheloroppgave (IDR300)

Planlegging, datainnsamling, analyse og formidling av en individuell oppgave, der arbeidet foregår under veiledning, men krever stor grad av selvstendighet fra studenten


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR300

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Arbeidet med bacheloroppgaven skal gi studenten en fordypning i en valgt vitenskapelig problemstilling innen idrett/friluftsliv/PT. Studenten skal demonstrere metodiske kunnskaper og ferdigheter for å belyse forskningsspørsmålet i oppgaven. Det vektlegges spesielt at studenten gjennomfører relevante litteratursøk og er i stand til å analysere og formidle teori og tidligere forskning på en strukturert og god måte. I tillegg skal studenten presentere data/empiri for deretter å drøfte resultatene i lys av foreliggende litteratur og metode(r). Omfang: 8000 ord (+-10%).

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha:

  •  Utdypende kunnskap om teorier og tidligere forskning rundt et valgt fagområde/tema innen idrett, friluftsliv eller personlig trening

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

  •  Bruke vitenskapelig metoder for å belyse en problemstilling innenfor fordypningen i idrett, friluftsliv eller personlig trening

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

  •  Planlegge og gjennomføre et større selvstendig vitenskapelig arbeid
  •  Drøfte resultater opp mot teori og tidligere forskning
  •  Formidle eget arbeid muntlig og skriftlig

Forkunnskapskrav

120 studiepoeng tilsvarende alle emner fra 1. og 2. studieår i idrett må være fullført innen utgangen av høstsemesteret i 3. året for å få levere bacheloroppgaven.Eller fullført 120 studiepoeng (innen utgangen av høstsemesteret 3. år), hvorav 60 studiepoeng

idrettsrelaterte emner tilsvarende et årskurs i idrett/kroppsøving, i tillegg til de resterende 60studiepoengene fra et annet fagområde (emner som er innpasset i BA-graden).

Vitenskapsteori, metode og statistikk (eller tilsvarende) et forkunnskapskrav for å få levere

bacheloroppgaven.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave med muntlig fremføring 1/1 Bokstavkarakterer

Omfang og formelle krav:8.000 ord +/-10%, skrift: Times New Roman 12 p, med marg, linjeavstand 1 ½ og sidenummerering.  Sammendrag, innholdsfortegnelse, illustrasjoner og vedlegg kommer i tillegg til sideantallet. Det brukes standard framside på bokmål eller nynorsk som inneholder: emnekode og emnenavn, studentens navn, tittel på oppgaven (norsk og engelsk), antall ord. Referanser oppgis i tråd med gjeldende retningslinjer.  Oppgaven leveres som pdf-fil på Inspera.Vurdering:Bacheloroppgave (skriftlig): karakter mellom A-FMuntlig eksamen består av en presentasjon av oppgaven og en muntlig høring. Den muntlige eksamen kan justere karakteren gitt på den skriftlige oppgaven med inntil en karakter. Kandidater som har fått strykkarakteren F på den skriftlige oppgaven gis ikke anledning til å gå opp til muntlig eksamen.Begge vurderingsdeler må være bestått for at bacheloroppgaven kan godkjennes. Det blir gitt en avsluttende karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan, Midtveispresentasjon, To dokumenterte veiledninger
  • Godkjent prosjektplan
  • Midtveispresentasjon: 10-15 minutters framlegg av status på oppgaven holdes for medstudenter og lærere
  •  To dokumenterte veiledninger

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjørnar Kjellstadli

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Arbeidsformer

Selvstendig skriftlig oppgave. Hver student har 4 timer til veiledning. Plan for veiledning avtales med de respektive veiledere. Muntlig presentasjon av oppgaven midtveis og avslutningsvis.

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto