Teknikklæring og motorisk utvikling (IDR331)

Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg i motorisk utvikling og læring. Faglige diskusjoner i tematikken leder til kritisk, analytisk tenkning omkring aktiviteter, lek og idrett. Emnet belyser også eksplisitt og implisitt motorisk læring gjennom teoretiske og praktiske timer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR331

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Arv, modning, læring, miljø og fysisk-motorisk kompetanse
 • Et livslangt perspektiv (spedbarn, barn, ungdom, voksen og godt voksen) på motorisk stimulering og bevegelses-, fysisk-, og sansemotorisk utvikling.
 • Prestasjonskurver, læringsfaser, informasjonsbearbeiding, feedback, spesifisitet
 • Organisering av praksis og forhold knyttet til øvingssituasjonen
 • Eksplisitt- og implisitt motorisk læring

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

 •  Beskrive barn og unges motoriske, fysiske, psykiske og sosiale utvikling i et livslangt perspektiv.
 • Forklare prosesser og mekanismer i informasjonsbearbeiding knyttet til aktivitet/idrett.
 • Gjøre rede for læringsprosesser relatert til idrettslige ferdigheter og klargjøre tiltak som kan fremme læring av ulike idrettslige bevegelsesoppgaver.
 • Gjøre rede for implisitt og eksplisitt motorisk læring.
 • Gjøre rede for vesentlige forhold for utviklingen i idrettslig aktiviteter og innovasjoner av nye aktivitetsformer og idrettslige ferdigheter.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 •  Eksemplifisere hvordan forskjellige teorier forklarer endringer i motorisk utvikling.
 • Observere og analysere utviklingen av grunnleggende naturlige bevegelser (løp, hopp, hinke, kast, spark).
 • Observere og analysere trening for studentgruppen i lys av sentrale teorier knyttet til fagområdet motorisk læring.
 •  Forklare innovasjoner av nye aktiviteter og utvikling i etablerte idrettslige aktiviteter.
 •  Analysere aktivitetsopplegg for å belyse eksplisitt og implisitt læringsprosesser.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 •  Utvikle en kritisk analytisk tenkning omkring aktivitet, lek og idrett knyttet til barn og unges oppvekst.
 •  Diskutere om hvordan ulik organisering av praksis innvirker på læring og prestasjon.
 •  Diskutere hvordan rammebetingelser knyttet til individ, oppgave og miljø forklarer motorisk utvikling i et livslangt perspektiv.
 •  Reflektere over betydningen av eksplisitt og implisitt læring i idrett og anvende idrettsfaglig kompetanse og kunnskap for å binde sammen praksis og teori.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Mappeoppgaven består av tre deloppgaver, omfang 2000 +-10% på hver av oppgavene. Ved stryk kan studenten velge mellom å bearbeide de allerede innleverte elementene, eller velge å erstatte et eller flere element med nye bearbeida elementer. Ved stryk vil studenten ikke få mulighet til videre veiledning. Den bearbeida mappen blir levert i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen. Hele mappen må leveres på nytt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Aktiv deltakelse, Muntlig presentasjon

Det er krav til aktiv deltakelse i alle de praktiske timene, da dette danner grunnlaget for å skrive deloppgavene som samles til mappevurdering til slutt.

Det er krav om muntlig presentasjon av ett av de deloppgavene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eva Leibinger

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praktiske timer, studentpresentasjoner, observasjoner og selvstudium.

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto