Vitenskapsteori, metode og statistikk (IDR332)

I dette emnet skal studentene få en grunnleggende innføring i sentral (i) vitenskapsteori, (ii) ulike vitenskapelige metoder i tilknytning til idrettsforskning og (iii) grunnleggende statistiske begreper og databehandling.

Emnet er et fundament for skriving og tolkning av vitenskapelig litteratur og et obligatorisk krav for å skrive Bacheloroppgave.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR332

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 •  Teoretisk grunnlag for ulike vitenskapstradisjoner
 •  Forskningsetikk
 •  Sentrale studiedesign og målemetoder (observasjon, spørreskjema, intervju, målinger)
 •  Validitet og reliabilitet
 •  Grunnleggende statistiske begreper og analyser
 •  Grunnleggende metoder for tekstanalyse
 •  Akademisk skriving, litteratursøk og referering
 •  Programvarene Microsoft Excel, Nvivo og IBM SPSS

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 •  Grunnleggende sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger
 •  Forskningsetiske retningslinjer
 •  Vitenskapelige metoder i tilknytning til idrettsforskning
 •  Grunnleggende statistiske begreper og analyser
 •  Analyser av kvalitative forskningsintervju

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 •  Formulere forskningsspørsmål (problemstilling) og hypoteser på bakgrunn av teori og tidligere forskning
 • Analysere og tolke kvalitative data ved hjelp av Nvivo
 •  Analysere, presentere og tolke deskriptiv statistikk
 •  Presentere kvalitative og kvantitative data på en oversiktlig måte
 •  Bruke SPSS og Excel til hensiktsmessige statistiske beregninger
 •  Skrive rapporter med oppsett og referering i henhold til gjeldende standarder

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 •  Kommunisere og drøfte etiske overveielser knyttet til forskning
 •  Anvende hovedprinsippene for vitenskapelig tenke- og arbeidsmåter
 •  Kritisk vurdere ulike skriftlige kilder, med tanke på metodiske utfordringer og bruk av statistikk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og semesteroppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer Bestått/ Ikke bestått
Semesteroppgave 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Omfang på hjemmeeksamen: 4000 ord +/- 10%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% oppmøte, Flervalgsoppgave, Studentpresentasjon, 5 deloppgaver knyttet til akademisk skriving og datanalyse

Obligatorisk oppmøte (80%)

Studentpresentasjoner og arbeidskravene på dette kurset trenger en aktiv veiledning og dermed forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Utvikling av bacheloroppgaven krever at man er i dialog med skoler, utvalgte elever og gjennomfører feltarbeid. Det kreves at studentene jobber grundig med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Det utarbeides fem individuelle oppgaver/studentpresentasjoner. Oppgavene hjelper studenter med å gjennomføre hjemmeeksamensoppgaven som er på 4000 ord +/- 10%. Oppgavene gjennomføres i klassetimer.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og selvstudium.

Tidfesting av studentaktiviteter på 15 stp = 413 timer i aktivitet.

Åpent for

Idrettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto