Bacheloroppgave i fysikk - lektor (LFYBAC)

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LFYBAC

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra fysikk anvendes. Studenten arbeider med litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg av tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.

Ferdigheter

 • Bruke fysikk til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling

Generell kompetanse

 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført minst 40 stp fysikk ihht gjeldende utdanningsplan.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave i fysikk - lektor 1/1 4 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Samskriving (inntil tre) er tillatt.For regler, viktige frister og mer informasjon, se vår nettside «Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet».

Fagperson(er)

Faglærer:

Eva Rauls

Faglærer:

Tomas Brauner

Emneansvarlig:

Alex Bentley Nielsen

Faglærer:

Inge Christ

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto