Bacheloroppgave i fysikk - lektor (LFYBAC)

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LFYBAC

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra fysikk anvendes. Studenten arbeider med litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg av tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.

Ferdigheter

 • Bruke fysikk til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og    uttrykksformer. 
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling  

Generell kompetanse

 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført minst 40 stp fysikk ihht gjeldende utdanningsplan. 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave i fysikk - lektor 1/1 4 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4:En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.Les mer: https://www.uis.no/sites/default/files/inline-images/qNbBjH4wlcGzlGHO4G1OshIyz9HAg9GMVlmDwxtphaWqCfYTEb.pdf

Fagperson(er)

Faglærer:

Eva Rauls

Faglærer:

Tomas Brauner

Emneansvarlig:

Alex Bentley Nielsen

Faglærer:

Inge Christ

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. 

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto