Masteroppgave i fysikk - lektor (LFYMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LFYMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra fysikk anvendes. Litteraturstudium og særpensum. Modellerings-, simulerings- og beregningsarbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg af tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.
 • Kunne sætte det spesifikke tema i kontekst i det bredere fagfelt (fysikk), og ha innsikt i og kunne beskrive den underliggende teoribygning.

Ferdigheter

 • Bruke metoder i fysikk til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter, spesifikt matematiske-fysisk modellering, beregninger og/eller numeriske metoder.
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling.

Generell kompetanse

 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan utføre og formidle omfattende selvstendig arbeid.
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat.
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid.
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger.
 • Kan benytte effektivt diverse relevant software, til beregninger og/eller skriftlig og muntlig presentasjon.

Forkunnskapskrav

Godkjent undervisningskompetanse i fysikk, og 120 st i fag 1.

Eksamen / vurdering

Masteroppgave med muntlig presentasjon og forsvar

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med muntlig presentasjon og forsvar 1/1 1 Timer Bokstavkarakterer Alle
Masteroppgave 0/1 9 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Masteroppgaven gis en foreløpig karakter og denne kan justeres med inntil en karakter etter muntlig avsluttende eksamen. Masteroppgaven må være bestått for å gå opp til muntlig avsluttende eksamen jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitet i Stavanger § 5-3 nr. 3. Muntlig avsluttende eksamen avholdes individuelt ved samskriving (inntil tre studenter).Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes endelig karakter.For regler, viktige frister og mer informasjon, se vår nettside «Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet».

Fagperson(er)

Faglærer:

Tomas Brauner

Faglærer:

Ipsita Mandal

Emneansvarlig:

Alex Bentley Nielsen

Faglærer:

Eva Rauls

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto