Moderne historie (LHIS165)

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1776 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie. Det vil bli gitt en gjennomgang av norsk historie, men emnet har hovedfokus på globalhistorie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LHIS165

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 2776 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie. Det vil bli gitt en gjennomgang av norsk historie, men emnet har hovedfokus på globalhistorie.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • ha kunnskap om sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie, deriblant urfolks historie
  • kunne forklare politiske og sosiale utviklinger, både globalt og i Norge siden ca 1776

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • skriftlig kunne analysere, tolke og drøfte sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • konstruere faglig baserte argument
  • vise analytisk og kritisk refleksjon

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave 1/2 Bokstavkarakterer Alle

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgaven er 3000 ord +/-10 % (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven., Godkjent aktiviteter fra minst 75% av seminarer
Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Emneansvarlig:

Jonas Fossli Gjersø

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer. Hvert seminar inkluderer en skriftlig oppgave som skal gjøres ferdig og innleveres til faglærer ved timens slutt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Moderne historie (HIS165_1) 15
Moderne historie 1914-2000 (HIS100_1) 7.5
Nyere historie 1815-1914 (HIS105_1) 7.5
Moderne historie 1914-2000 (MHIS100_1) 7.5
Nyere historie 1815-1914 (MHIS105_1) 7.5
Nyere europeisk historie (HIS130_1) 5
Nyere norgeshistorie (HIS160_1) 5
Nyere europeisk historie (ÅHI130_1) 5
Nyere norgeshistorie (ÅHI160_1) 5

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto