Bacheloroppgave i historie (LHIS290)

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LHIS290

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Studentene velger selv om de vil fordype seg i et historisk tema. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne

  • utvikle historisk kunnskap med dybde i detaljene relatert til et konkret forskningsspørsmål
  • evaluere og kritisere historiske argumenter, forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og hvordan de kan utvikles, hvilket også inkluderer studentens egen historiske praksis og argumentasjon
  • gjenkjenne historie som en fortolkende presentasjon av menneskets fortid, en som historikere konstruerer i sin samtid basert på overlevende bevismateriale

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne

  • samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale relevant for bacheloroppgaven, inklusive primærkilder og sekundærkilder og forskningslitteratur
  • vurdere et utvalg historiske kilder med relevans for bacheloroppgaven for pålitelighet, posisjon, perspektiv og relevans
  • utforme velbegrunnede historiske narrativ og argumenter basert på kildemateriale, teorier og metoder på en ordentlig og transparent måte, dette inkluderer også presentasjon av egne forskningsfunn.
  • demonstrere gode akademiske skriveferdigheter, inklusive struktur, argumentasjon, språk og siteringspraksiser

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne

  • konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt

Forkunnskapskrav

Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utkast til problemstilling, To veiledninger

Godkjent utkast til problemstilling prosjektskisse; to veiledninger

I løpet av semesteret skal studenten levere minst ett utkast til prosjektskissen av bacheloroppgaven en prosjektskisse av bacheloroppgaven samt ha to veiledninger.

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Melina Antonia Buns

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Arbeidsformer

Seminar

Selvstendig forskning og skriving

Veiledning

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bacheloroppgave i historie (HIS370_1) 15
Fordypning i historie med bacheloroppgave (LHIS360_1) 15
Bacheloroppgave i historie (LHIS370_1) 15
Fordypning i historie med bacheloroppgave (HIS350_1) 15
Bacheloroppgave i historie, Fordypning i historie med bacheloroppgave ( HIS370_1 LHIS360_1 ) 30
Bacheloroppgave i historie, Bacheloroppgave i historie ( HIS370_1 LHIS370_1 ) 30
Fordypning i historie med bacheloroppgave, Bacheloroppgave i historie ( HIS350_1 HIS370_1 ) 30
Fordypning i historie med bacheloroppgave, Bacheloroppgave i historie ( LHIS360_1 LHIS370_1 ) 30
Fordypning i historie med bacheloroppgave, Fordypning i historie med bacheloroppgave ( HIS350_1 LHIS360_1 ) 30
Fordypning i historie med bacheloroppgave, Bacheloroppgave i historie ( HIS350_1 LHIS370_1 ) 30

Åpent for

Åpent for alle studenter på bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto