Observasjonspraksis (LPRA10)

Dette emnet skal gi studentene en innføring i klasseromsobservasjon og en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere på ungdomstrinnet eller videregående skole. Emnet består av en praksisperiode på ti dager det første studieåret.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LPRA10

Versjon

1

Vekting (Sp)

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • ha innblikk i læring i praksis
  • kunne reflektere over samspillet mellom elev og lærer
  • ha kunnskap om observasjonsmetoder

Ferdighet

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • kunne vurdere og reflektere over lærerrollen og ulike undervisningsmetoder
  • kunne identifisere læringsmål i undervisningen ut fra læreplanene
  • kunne observere elevers læringsarbeid

Generell kompetanse

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • kunne bruke observasjoner som grunnlag for vurderinger i utvikling av egen lærerrolle

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk, og det er krav om 100 prosent deltakelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte.

Arbeidskrav:

  • Praksisforberedelse (kurs i klasseromsobservasjon på UiS)
  • Observasjon av undervisning på praksisskolen
  • Praksisetterarbeid (obligatorisk undervisning på UiS)

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto