Observasjonspraksis (LPRA10)

Dette emnet skal gjøre studentene kjent med hva det vil si å være en profesjonell lærer. Studentene skal observere undervisning aktivt og følge en lærer gjennom arbeidsdagen på ungdomstrinnet eller videregående skole. Gjennom forskjellige læringsaktiviteter på campus og i praksis, får studenten innblikk i hvordan lærere tilrettelegger for læring og hvilke faktorer som påvirker elevers motivasjon og mestring. Emnet utgjør en praksisperiode på ti dager det første studieåret.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LPRA10

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • ha innblikk i læring i praksis
  • kunne reflektere over samspillet mellom elev og lærer
  • ha kunnskap om observasjonsmetoder

Ferdighet

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • kunne vurdere og reflektere over lærerrollen og ulike undervisningsmetoder
  • kunne identifisere læringsmål i undervisningen ut fra læreplanene
  • kunne gjennomføre systematisk observasjon av ulike læringssituasjoner

Generell kompetanse

Etter observasjonspraksisperioden skal studentene

  • kunne utvikle sin læreridentitet og opptre profesjonelt i møte med elever og lærere
  • kunne bruke observasjoner som grunnlag for vurderinger i utvikling av egen lærerrolle

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

All praksis er obligatorisk, og det er krav om 100 prosent deltakelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisperioden inkluderer forberedelse, gjennomføring, etterarbeid og vurdering. Alle de obligatoriske komponentene i emnet må være godkjent.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Emneansvarlig:

Ketil Knutsen

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto